עמוד:453

פרק נא א שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל-צור חצבתם ואל-מקבת בור נקרתם : ב הביטו אל-אברהם אביכם ואל-שרה תחוללכם כי-אחד קראתיו ואברכהו וארבהו : ג כי- פרק נ א כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר-מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם : ב מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם-אין-בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא : ג אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם : ד אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את-יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים : ה אדני יהוה פתח-לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי : ו גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק : ז ואדני יהוה יעזר-לי על-כן לא נכלמתי על-כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי-לא אבוש : ח קרוב מצדיקי מי-יריב אתי נעמדה יחד מי-בעל משפטי יגש אלי : ט הן אדני יהוה יעזר-לי מי-הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם : י מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו : יא הן כלכם קדחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות בערתם מידי היתה-זאת לכם למעצבה תשכבון : מהרו בניך מהרסיך ומחרביך ממך יצאו : יח שאי-סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו-לך חיאני נאם-יהוה כי כלם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה : יט כי חרבתיך ושממתיך וארץ הרסתיך כי עתה תצרי מיושב ורחקו מבלעיך : כ עוד יאמרו באזניך בני שכליך צר-לי המקום גשה-לי ואשבה : כא ואמרת בלבבך מי ילד-לי את-אלה ואני שכולה וגלמודה גלה וסורה ואלה מי גדל הן אני נשארתי לבדי אלה איפה הם : כב כה-אמר אדני יהוה הנה אשא אל-גוים ידי ואל-עמים ארים נמי והביאו בניך בחצן ובנתיך על-כתף תנשאנה : כג והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי-אני יהוה אשר לא-יבשו קוי : כד היקח מגבור מלקוח ואם-שבי צדיק ימלט : כה כי-כה אמר יהוה גם-שבי גבור יקח ומלקוח עריץ ימלט ואת-יריבך אנכי אריב ואת-בניך אנכי אושיע : כו והאכלתי את-מוניך את-בשרם וכעסיס דמם ישכרון וידעו כל-בשר כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר