עמוד:452

פרק מט א שמעו איים אלי והקשיבו לאמים מרחוק יהוה מבטן קראני ממעי אמי הזכיר שמי : ב וישם פי כחרב חדה בצל ידו החביאני וישימני לחץ ברור באשפתו הסתירני : ג ויאמר לי עבדי-אתה ישראל אשר-בך אתפאר : ד ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן משפטי את-יהוה ופעלתי את-אלהי : ה ועתה אמר יהוה יצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישראל לו יאסף ואכבד בעיני יהוה ואלהי היה עזי : ו ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את-שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד-קצה הארץ : ז כה אמר-יהוה גאל ישראל קדושו לבזה-נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך : ח כה אמר יהוה בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות : ט לאמר לאסורים צאו לאשר בחשך הגלו על-דרכים ירעו ובכל-שפיים מרעיתם : י לא ירעבו ולא יצמאו ולא-יכם שרב ושמש כי-מרחמם ינהגם ועל-מבועי מים ינהלם : יא ושמתי כל-הרי לדרך ומסלתי ירמון : יב הנה-אלה מרחוק יבאו והנה-אלה מצפון ומים ואלה מארץ סינים : יג רנו שמים וגילי ארץ ופצחו הרים רנה כי-נחם יהוה עמו ועניו ירחם : יד ותאמר ציון עזבני יהוה ואדני שכחני : טו התשכח אשה עולה מרחם בןבטנה גם-אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך : טז הן על-כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד : יז ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך : ט למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם-לך לבלתי הכריתך : י הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני : יא למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא-אתן : יב שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני-הוא אני ראשון אף אני אחרון : יג אף-ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו : יד הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את-אלה יהוה אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים : טו אני אני דברתי אף-קראתיו הביאתיו והצליח דרכו : טז קרבו אלי שמעו-זאת לא מראש במתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו : יז כה-אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך : יח לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים : יט ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא-יכרת ולא-ישמד שמו מלפני : כ צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד-קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב : כא ולא צמאו בחרבות הוליכם מים מצור הזיל למו ויבקע-צור ויזבו מים : כב אין שלום אמר יהוה לרשעים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר