עמוד:449

פרק מה א כה-אמר יהוה למשיחו לכורש אשר-החזקתי בימינו לרד-לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא ימגרו : ב אני לפניך אלך והדורים אישר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע : ג ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי-אני יהוה הקורא בשמך אלהי ישראל : ד למען עבדי יעקב וישראל בחירי ואקרא לך בשמך אכנך ולא ידעתני : ה אני יהוה ואין עוד זולתי אין אלהים אאזרך ולא ידעתני : ו למען ידעו ממזרח-שמש וממערבה כי-אפס בלעדי אני יהוה ואין עוד : ז יוצר אור ובורא חשך עשה תפחדו ואל-תרהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש אלוה מבלעדי ואין צור בלידעתי : ט יצרי-פסל כלם תהו וחמודיהם בל-יועילו ועדיהם המה בל-יראו ובל-ידעו למען יבשו : י מי-יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל : יא הן כל-חבריו יבשו וחרשים המה מאדם יתקבצו כלם יעמדו יפחדו יבשו יחד : יב חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות יצרהו ויפעלהו בזרוע כחו גם-רעב ואין כח לא-שתה מים וייעף : יג חרש עצים נטה קו יתארהו בשרד יעשהו במקצעות ובמחוגה יתארהו ויעשהו כתבנית איש כתפארת אדם לשבת בית : יד לכרת-לו ארזים ויקח תרזה ואלון ויאמץ-לו בעצי-יער נטע ארן וגשם יגדל : טו והיה לאדם לבער ויקח מהם ויחם אף-ישיק ואפה לחם אף-יפעל-אל וישתחו עשהו פסל ויסגדלמו : טז חציו שרף במו-אש על-חציו בשר יאכל יצלה צלי וישבע אף-יחם ויאמר האח חמותי ראיתי אור : יז ושאריתו לאל עשה לפסלו יסגד-לו וישתחו ויתפלל אליו ויאמר הצילני כי אלי אתה : יח לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם : יט ולאישיב אל-לבו ולא דעת ולא-תבונה לאמר חציו שרפתי במו-אש ואף אפיתי על-גחליו לחם אצלה בשר ואכל ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד : כ רעה אפר לב הותל החהו ולאיציל את-נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני : כא זכר-אלה יעקב וישראל כי עבדי-אתה יצרתיך עבד-לי אתה ישראל לא תנשני : כב מחיתי כעב פשעיך וכענן חחאותיך שובה אלי כי גאלתיך : כג רנו שמים כי-עשה יהוה הריעו תחתיות ארץ פצחו הרים רנה יער וכל-עץ בו כי-גאל יהוה יעקב ובישראל יתפאר : כד כה-אמר יהוה גאלך ויצרך מבטן אנכי יהוה עשה כל נטה שמים לבדי רקע הארץ מאתי : כה מפר אתות בדים וקסמים יהולל משיב חכמים אחור ודעתם ישכל : כו מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים האמר לירושלם תושב ולערי יהודה תבנינה וחרבותיה אקומם : כז האמר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש : כח האמר לכורש רעי וכל-חפצי ישלם ולאמר לירושלם תבנה והיכל תוסד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר