עמוד:448

פרק מד א ועתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו : ב כה-אמר יהוה עשך ויצרך מבטן יעזרך אל-תירא עבדי יעקב וישרון בחרתי בו : ג כי אצק-מים על-צמא ונזלים על-יבשה אצק רוחי על-זרעך וברכתי על-צאצאיך : ד וצמחו בבין חציר כערבים על-יבלי-מים : ה זה יאמר ליהוה אני וזה יקרא בשם-יעקב וזה יכתב ידו ליהוה ובשם ישראל יכנה : ו כה-אמר יהוה מלך-ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים : ז ומיכמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם-עולם ואתיות ואשר תבאנה יגידו למו : ח אל- לא תבער-בך : ג כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך : ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך : ה אל-תירא כי אתך-אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך : ו אמר לצפון תני ולתימן אלתכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ : ז כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף-עשיתיו : ח הוציא עם-עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו : ט כל-הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת : י אתם עדי נאם-יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי-אני הוא לפני לא-נוצר אל ואחרי לא יהיה : יא אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע : יב אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם-יהוה ואני-אל : יג גם-מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה : יד כה-אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם : טו אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם : טז כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה : יז המוציא רכב-וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל-יקומו דעכו כפשתה כבו : יח אל-תזכרו ראשנות וקדמניות אלתתבננו : יט הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות : כ תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי-נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי : כא עם-זו יצרתי לי תהלתי יספרו : כב ולא-אתי קראת יעקב כי-יגעת בי ישראל : כג לא-הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה : כד לא-קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחחאותיך הוגעתני בעונתיך : כה אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחחאתיך לא אזכר : כו הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק : כז אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי : כח ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר