עמוד:445

פרק מ א נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם : ב דברו על-לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל-חחאתיה : ג קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו : ד כל-גיא ינשא וכל-הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה : ה ונגלה כבוד יהוה וראו כל-בשר יחדו כי פי יהוה דבר : ו קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל-הבשר חציר וכל-חסדו כציץ השדה : ז יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם : ח יבש חציר נבל ציץ ודבר-אלהינו יקום לעולם : ט על הר-גבה עלי-לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל-תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם : י הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו : יא כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל : יב מימדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים : יג מי-תכן את-רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו : יד את-מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו : טו הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יחול : טז ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה : יז כל-הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו-לו : יח ואל-מי תדמיון אל ומה-דמות תערכו לו : יט הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף : כ המסכן תרומה עץ לא-ירקב יבחר חרש חכם יבקש-לו להכין פסל לא ימוט : כא הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ : כב הישב על-חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת : כג הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה : כד אף בל-נחעו אף בל-זרעו אף בל-שרש בארץ גזעם וגם-נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם : כה ואל-מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש : כו שאו-מרום עיניכם וראו מי-ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר : כז למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור : כח הלוא ידעת אם-לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו : כט נתן ליעף כח ולאין ימים באים ונשא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד-היום הזה בבל לא-יותר דבר אמר יהוה : ז ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל : ח ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו טוב דבר-יהוה אשר דברת ויאמר כי יהיה שלום ואמת בימי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר