עמוד:443

ועוה : יד ויקח חזקיהו את-המפרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית יהוה ויפרשהו חזקיהו לפני יהוה : טו ויתפלל חזקיהו אל-יהוה לאמר : טז יהוה צבאות אלהי ישראל ישב הכרבים אתה-הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את-השמים ואת-הארץ : יז החה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עינך וראה ושמע את כל-דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלהים חי : יח אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את-כל-הארצות ואת-ארצם : יט ונתן את-אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם-מעשה ידי-אדם עץ ואבן ויאבדום : כ ועתה יהוה אלהינו הושיענו מידו וידעו כל-ממלכות הארץ כי-אתה יהוה לבדך : כא וישלח ישעיהו בן-אמוץ אל-חזקיהו לאמר כה-אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל-סנחריב מלך אשור : כב זה הדבר אשר-דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת-ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם : כג את-מי חרפת וגדפת ועל-מי הרימותה קול ותשא מרום עיניך אל-קדוש ישראל : כד ביד עבדיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחר ברשיו ואבוא מרום קצו יער כרמלו : כה אני קרתי ושתיתי מים ואחרב בכף-פעמי כל יארי מצור : כו הלוא-שמעת למרחוק אותה עשיתי מימי קדם ויצרתיה עתה הבאתיה ותהי להשאות גלים נצים ערים בצרות : כז וישביהן קצרי-יד חתו ובשו היו עשב שדה וירק דשא חציר גגות ושדמה לפני קמה : כח ושבתך וצאתך ובואך ידעתי ואת התרגזך אלי : כט יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשיבתיך בדרך אשר-באת בה : ל וזה-לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית שחיס ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים : לא ויספה פליטת ביתיהודה הנשארה שרש למחה ועשה פרי למעלה : לב כי מירושלם תצא שארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה צבאות תעשה-זאת : לג לכן כה-אמר יהוה אל-מלך אשור לא יבוא אלהעיר הזאת ולא-יורה שם חץ ולא-יקדמנה מגן ולא-ישפך עליה סללה : לד בדרך אשר-בא בה ישוב ואל-העיר הזאת לא יבוא נאם-יהוה : לה וגנותי על-העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי : לו ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים : לז וימע וילך וישב סנחריב מלך-אשור וישב בנינוה : לח ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר-חדן בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר