עמוד:440

פרק לד א קרבו גוים לשמע ולאמים הקשיבו תשמע הארץ ומלאה תבל וכל-צאצאיה : ב כי קצף ליהוה על-כל-הגוים וחמה על-כל-צבאם החרימם נתנם לחבח : ג וחלליהם ישלכו ופגריהם יעלה באשם ונממו הרים מדמם : ד ונמקו כל-צבא השמים ונגלו כמפר השמים וכל-צבאם יבול כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה : ה כי-רותה בשמים חרבי הנה על-אדום תרד ועל-עם חרמי למשפט : ו חרב ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים כי זבח ליהוה בבצרה וטבח גדול בארץ אדום : ז וירדו ראמים עמם ופרים עםאבירים ורותה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן : ח כי יום נקם ליהוה שנת שלומים לריב ציון : ט ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה : י לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה : יא וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו-בה ונטה עליה קו-תהו ואבני-בהו : יב חריה ואין-שם מלוכה יקראו וכל-שריה יהיו אפס : יג ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה : יד ופגשו ציים את-איים ושעיר על-רעהו יקרא אך-שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח : טו שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך-שם נקבצו דיות אשה רעותה : טז דרשו מעל-ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל : י עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא : יא תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם : יב והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו : יג שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גברתי : יד פחדו בציון חחאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי-יגור לנו מוקדי עולם : טו הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע : טז הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים : יז מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים : יח לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את-המגדלים : יט את-עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה : כ חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל-יצען בל-ימע יתדתיו לנצח וכל-חבליו בל-ינתקו : כא כי אם-שם אדיר יהוה לנו מקום-נהרים יארים רחבי ידים בל-תלך בו אני-שיט וצי אדיר לא יעברנו : כב כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו : כג נחשו חבליך בל-יחזקו כן-תרנם בל-פרשו נס אז חלק עדשלל מרבה פסחים בזזו בז : כד ובל-יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר