עמוד:437

פרק ל א הוי בנים סוררים נאם-יהוה לעשות עצה ולא מני ולנסך ממכה ולא רוחי למען ספות חחאת על-חחאת : ב ההלכים לרדת מצרים ופי לא שאלו לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים : ג והיה לכם מעוז פרעה לבשת והחסות בצל-מצרים לכלמה : ד כי-היו בצען שריו ומלאכיו חנס יגיעו : ה כל הבאיש על-עם לא-יועילו למו לא לעזר ולא להועיל כי לבשת וגם-לחרפה : ו משא בהמות נגב בארץ צרה וצוקה לביא וליש מהם אפעה ושרף מעופף ישאו על-כתף עירים חילהם ועל-דבשת גמלים אוצרתם על-עם לא יועילו : ז ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזאת רהב הם שבת : ח עתה בוא כתבה על-לוח אתם ועל-ספר חקה ותהי ליום אחרון לעד עד-עולם : ט כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים לא-אבו שמוע תורת יהוה : י אשר אמרו לראים לא תראו ולחזים לא תחזו-לנו נכחות דברו-לנו חלקות חזו מהתלות : יא סורו מני-דרך החו מני-ארח השביתו מפנינו את-קדוש ישראל : יב לכן כה אמר קדוש ישראל יען מאסכם בדבר הזה ותבטחו בעשק ונלוז ותשענו עליו : יג לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר-פתאם לפתע יבוא שברה : יד ושברה כשבר נבל יוצרים כתות לא יחמל ולא-ימצא במכתתו חרש לחתות אש מיקוד ולחשף מים ויעצם את-עיניכם את-הנביאים ואת-ראשיכם החזים כמה : יא ותהי לכם חזות הכל כדברי המפר החתום אשר-יתנו אתו אל-יודע ספר לאמר קרא נא-זה ואמר לא אוכל כי חתום הוא : יב ונתן המפר על אשר לא-ידע ספר לאמר קרא נא-זה ואמר לא ידעתי ספר : יג ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה : יד לכן הנני יוסף להפליא את-העם-הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר : טו הוי המעמיקים מיהוה לסתר עצה והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי ראנו ומי יודענו : טז הפככם אם-כחמר היצר יחשב כי-יאמר מעשה לעשהו לא עשני ויצר אמר ליוצרו לא הבין : יז הלוא-עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב : יח ושמעו ביום-ההוא החרשים דברי-ספר ומאפל ומחשך עיני עורים תראינה : יט ויספו ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו : כ כי-אפס עריץ וכלה לץ ונכרתו כל-שקדי און : כא מחטיאי אדם בדבר ולמוכיח בשער יקשון ויחו בתהו צדיק : כב לכן כה-אמר יהוה אל-בית יעקב אשר פדה את-אברהם לא-עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו : כג כי בראתו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי והקדישו את-קדוש יעקב ואתאלהי ישראל יעריצו : כד וידעו תעי-רוח בינה ורוגנים ילמדו-לקח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר