עמוד:434

פרק כו א ביום ההוא יושר השיר-הזה בארץ יהודה עיר עז-לנו ישועה ישית חומות וחל : ב פתחו שערים ויבא גוי-צדיק שמר אמנים : ג יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח : ד בטחו ביהוה עדי-עד כי ביה יהוה צור עולמים : ה כי השח ישבי מרום קריה נשגבה ישפילנה ישפילה עד-ארץ יגיענה עד-עפר : ו תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים : ז ארח לצדיק מישרים ישר מעגל צדיק תפלס : ח אף ארח משפטיך יהוה קוינוך לשמך ולזכרך תאותנפש : ט נפשי אויתיך בלילה אף-רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל : י יחן רשע בל-למד צדק בארץ נכחות יעול ובל-יראה גאות יהוה : יא יהוה רמה ידך בל-יחזיון יחזו ויבשו קנאת-עם אף-אש צריך תאכלם : יב יהוה תשפת שלום לנו כי גם כל-מעשינו פעלת לנו : יג יהוה אלהינו בעלונו אדנים זולתך לבד-בך נזכיר שמך : יד מתים בל-יחיו רפאים בל-יקמו לכן פקדת ותשמידם ותאבד כל-זכר למו : טו יספת לגוי יהוה יספת לגוי נכבדת רחקת כל-קצוי-ארץ : טז יהוה בצר פקדוך צקון לחש מוסרך למו : פרק כה א יהוה אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן : ב כי שמת מעיר לגל קריה בצורה למפלה ארמון זרים מעיר לעולם לא יבנה : ג על-כן יכבדוך עם-עז קרית גוים עריצים ייראוך : ד כי-היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר-לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר : ה כחרב בציון שאון זרים תכניע חרב בצל עב זמיר עריצים יענה : ו ועשה יהוה צבאות לכל-העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזקקים : ז ובלע בהר הזה פני-הלוט הלוט על-כל-העמים והממכה הנסוכה על-כל-הגוים : ח בלע המות לנצח ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל-פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל-הארץ כי יהוה דבר : ט ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה יהוה קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו : י כי-תנוח יד-יהוה בהר הזה ונדוש מואב תחתיו כהדוש מתבן במו מדמנה : יא ופרש ידיו בקרבו כאשר יפרש השחה לשחות והשפיל גאותו עם ארבות ידיו : יב ומבצר משגב חומתיך השח השפיל הגיע לארץ עדעפר : אמיר על-בור וסגרו על-מסגר ומרב ימים יפקדו : כג וחפרה הלבנה ובושה החמה כי-מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר