עמוד:433

פרק כד א הנה יהוה בוקק הארץ ובולקה ועוה פניה והפיץ ישביה : ב והיה כעם ככהן כעבד כאדניו כשפחה כגברתה כקונה כמוכר כמלוה כלוה כנשה כאשר נשא בו : ג הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי יהוה דבר את-הדבר הזה : ד אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם-הארץ : ה והארץ חנפה תחת ישביה כי-עברו תורת חלפו חק הפרו ברית עולם : ו על-כן אלה אכלה ארץ ויאשמו ישבי בה על-כן חרו ישבי ארץ ונשאר אנוש מזער : ז אבל תירוש אמללה-גפן נאנחו כל-שמחי-לב : ח שבת משוש תפים חדל שאון עליזים שבת משוש כנור : ט בשיר לא ישתו-יין ימר שכר לשתיו : י נשברה קרית-תהו סגר כל-בית מבוא : יא צוחה על-היין בחוצות ערבה כל-שמחה גלה משוש הארץ : יב נשאר בעיר שמה ושאיה יכת-שער : יג כי כה יהיה בקרב הארץ בתוך העמים כנקף זית כעוללת אם-כלה בציר : יד המה ישאו קולם ירנו בגאון יהוה צהלו מים : טו על-כן בארים כבדו יהוה באיי הים שם יהוה אלהי ישראל : טז מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק ואמר רזי-לי רזי-לי אוי לי בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו : יז פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ : יח והיה הנס מקול הפחד יפל אל-הפחת והעולה מתוך הפחת ילכד בפח כי-ארבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ : יט רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ : כ נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה וכבד עליה פשעה ונפלה ולא-תסיף קום : כא והיה ביום ההוא יפקד יהוה על-צבא המרום במרום ועל-מלכי האדמה על-האדמה : כב ואמפו אספה אי : ז הזאת לכם עליזה מימי-קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור : ח מי יעץ זאת עלצר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי-ארץ : ט יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כלצבי להקל כל-נכבדי-ארץ : י עברי ארצך כיאר בת-תרשיש אין מזח עוד : יא ידו נטה עלהים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל-כנען לשמד מעזניה : יב ויאמר לא-תוסיפי עוד לעלוז המעשקה בתולת בת-צידון כתים קומי עברי גם-שם לא-ינוח לך : יג הן ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו בחוניו עררו ארמנותיה שמה למפלה : יד הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן : טו והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה לצר כשירת הזונה : טז קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי-שיר למען תזכרי : יז והיה מקץ שבעים שנה יפקד יהוה את-צר ושבה לאתננה וזנתה את-כל-ממלכות הארץ על-פני האדמה : יח והיה סחרה ואתננה קדש ליהוה לא יאצר ולא יחסן כי לישבים לפני יהוה יהיה סחרה לאכל לשבעה ולמכמה עתיק :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר