עמוד:432

פרק כג א משא צר הילילו אניות תרשיש כי-שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה-למו : ב דמו ישבי אי סחר צידון עבר ים מלאוך : ג ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים : ד בושי צידון כי-אמר ים מעוז הים לאמר לא-חלתי ולא-ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות : ה כאשר-שמע למצרים יחילו כשמע צר : ו עברו תרשישה הילילו ישבי פרק כב א משא גיא חזיון מה-לך אפוא כי-עלית כלך לגגות : ב תשאות מלאה עיר הומיה קריה עליזה חלליך לא חללי-חרב ולא מתי מלחמה : ג כל-קציניך נדדו-יחד מקשת אמרו כלנמצאיך אמרו יחדו מרחוק ברחו : ד על-כן אמרתי שעו מני אמרר בבכי אל-תאיצו לנחמני על-שד בת-עמי : ה כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לאדני יהוה צבאות בגיא חזיון מקרקר קר ושוע אל-ההר : ו ועילם נשא אשפה ברכב אדם פרשים וקיר ערה מגן : ז ויהי מבחרעמקיך מלאו רכב והפרשים שת שתו השערה : ח ויגל את מסך יהודה ותבט ביום ההוא אל-נשק בית היער : ט ואת בקיעי עיר-דוד ראיתם כי-רבו ותקבצו את-מי הברכה התחתונה : י ואת-בתי ירושלם ספרתם ותתצו הבתים לבצר החומה : יא ומקוה עשיתם בין החמתים למי הברכה הישנה ולא הבטתם אל-עשיה ויצרה מרחוק לא ראיתם : יב ויקרא אדני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק : יג והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות : יד ונגלה באזני יהוה צבאות אם-יכפר העון הזה לכם עד-תמתון אמר אדני יהוה צבאות : טו כה אמר אדני יהוה צבאות לך-בא אל-המכן הזה על-שבנא אשר על-הבית : טז מה-לך פה ומי לך פה כי-חצבת לך פה קבר חצבי מרום קברו חקקי במלע משכן לו : יז הנה יהוה מטלטלך טלטלה גבר ועטך עטה : יח צנוף יצנפך צנפה כדור אל-ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך : יט והדפתיך ממצבך וממעמדך יהרסך : כ והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן-חלקיהו : כא והלבשתיו כתנתך ואבנטך אחזקנו וממשלתך אתן בידו והיה לאב ליושב ירושלם ולבית יהודה : כב ונתתי מפתח בית-דוד על-שכמו ופתח ואין סגר וסגר ואין פתח : כג ותקעתיו יתד במקום נאמן והיה לכמא כבוד לבית אביו : כד ותלו עליו כל כבוד בית-אביו הצאצאים והצפעות כל כלי הקטן מכלי האגנות ועד כל-כלי הנבלים : כה ביום ההוא נאם יהוה צבאות תמוש היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה ונכרת המשא אשר-עליה כי יהוה דבר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר