עמוד:430

פרק יט א משא מצרים הנה יהוה רכב על-עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו : ב וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש-באחיו ואיש ברעהו עיר בעיר ממלכה בממלכה : ג ונבקה רוח-מצרים בקרבו ועצתו אבלע ודרשו אל-האלילים ואלהאחים ואל-האבות ואל-הידענים : ד וסכרתי את-מצרים ביד אדנים קשה ומלך עז ימשלבם נאם האדון יהוה צבאות : ה ונשתו-מים מהים ונהר יחרב ויבש : ו והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה וסוף קמלו : ז ערות על-יאור על-פי יאור וכל מזרע יאור ייבש נדף ואיננו : ח ואנו הדיגים ואבלו כל-משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על-פני-מים אמללו : ט ובשו עבדי פשתים שריקות וארגים חורי : י והיו שתתיה מדכאים כל-עשי שכר אגמי-נפש : יא אך-אולים שרי צען חכמי יעצי פרעה עצה נבערה איך תאמרו אל-פרעה בןחכמים אני בן-מלכי-קדם : יב אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה-יעץ יהוה צבאות על-מצרים : יג נואלו שרי צען נשאו שרי נף התעו את-מצרים פנת שבטיה : יד יהוה מסך בקרבה רוח עועים והתעו את-מצרים בכל-מעשהו כהתעות שכור בקיאו : טו ולא-יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראש וזנב כפה ואגמון : טז ביום ההוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד-יהוה צבאות אשר-הוא מניף עליו : יז והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא כל אשר יזכיר אתה אליו יפחד מפני עצת יהוה צבאות אשר-הוא יועץ עליו : יח ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות ליהוה צבאות עיר ההרס יאמר לאחת : יט ביום ההוא יהיה מזבח ליהוה בתוך ארץ מצרים ומצבה אצלגבולה ליהוה : כ והיה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי-יצעקו אל-יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב והצילם : כא ונודע יהוה למצרים וידעו מצרים את-יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו-נדר ליהוה ושלמו : כב ונגף יהוה את-מצרים נגף ורפוא ושבו עד-יהוה ונעתר להם ורפאם : כג ביום ההוא תהיה מסלה ממצרים אשורה אשר-בזאו נהרים ארצו : ג כל-ישבי תבל ושכני ארץ כנשא-נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו : ד כי כה אמר יהוה אלי אשקטה ואביטה במכוני כחם צח עלי-אור כעב טל בחם קציר : ה כי-לפני קציר כתם-פרח ובסר גמל יהיה נצה וכרת הזלזלים במזמרות ואתהנטישות הסיר התז : ו יעזבו יחדו לעיט הרים ולבהמת הארץ וקץ עליו העיט וכל-בהמת הארץ עליו תחרף : ז בעת ההיא יובל-שי ליהוה צבאות עם ממשך ומורט ומעם נורא מןהוא והלאה גוי קו-קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו אל-מקום שם-יהוה צבאות הר-ציון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר