עמוד:426

פרק יג א משא בבל אשר חזה ישעיהו בן-אמוץ : ב על הר-נשפה שאו-נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים : ג אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי : ד קול המון בהרים דמות עם-רב קול שאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה : ה באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל-הארץ : ו הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא : ז על-כן כל-ידים תרפינה וכל-לבב אנוש ימס : ח ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל-רעהו יתמהו פני להבים פניהם : ט הנה יום-יהוה בא פרק יב א ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני : ב הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי-עזי וזמרת יה יהוה ויהי-לי לישועה : ג ושאבתם-מים בששון ממעיני הישועה : ד ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו : ה זמרו יהוה כי גאות עשה מודעת זאת בכל-הארץ : ו צהלי ורני יושבת ציון כי-גדול בקרבך קדוש ישראל : למשמע אזניו יוכיח : ד ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי-ארץ והכה-ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע : ה והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו : ו וגר זאב עםכבש ונמר עם-גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם : ז ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל-תבן : ח ושעשע יונק על-חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה : ט לא-ירעו ולא-ישחיתו בכל-הר קדשי כי-מלאה הארץ דעה את-יהוה כמים לים מכמים : י והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד : יא והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את-שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים : יב ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ : יג וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו אפרים לא-יקנא את-יהודה ויהודה לא-יצר את-אפרים : יד ועפו בכתף פלשתים ימה יחדו יבזו את-בני-קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם : טו והחרים יהוה את לשון ים-מצרים והניף ידו על-הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים והדריך בנעלים : טז והיתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור כאשר היתה לישראל ביום עלתו מארץ מצרים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר