עמוד:423

פרק ח א ויאמר יהוה אלי קח-לך גליון גדול וכתב עליו בחרט אנוש למהר שלל חש בז : ב ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת-זכריהו בן יברכיהו : ג ואקרב אל-הנביאה ותהר ותלד בן ויאמר יהוה אלי קרא שמו מהר שלל חש בז : ד כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי ישא את-חיל דמשק ואת שלל שמרון לפני מלך אשור : ה ויסף יהוה דבר אלי עוד לאמר : ו יען כי מאס העם הזה את מי השלח ההלכים לאט ומשוש את-רצין ובןרמליהו : ז ולכן הנה אדני מעלה עליהם את-מי הנהר העצומים והרבים את-מלך אשור ואת-כל-כבודו ועלה על-כל-אפיקיו והלך על-כל-גדותיו : ח וחלף ביהודה שטף ועבר עדצואר יגיע והיה מחות כנפיו מלא רחב-ארצך עמנו אל : ט רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי-ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו : י עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל : יא כי כה אמר יהוה אלי כחזקת היד וימרני מלכת בדרך העם-הזה לאמר : יב לאתאמרון קשר לכל אשר-יאמר העם הזה קשר ואת-מוראו לא-תיראו ולא תעריצו : יג אתיהוה צבאות אתו תקדישו והוא מוראכם והוא מערצכם : יד והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם : טו וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו : טז צור תעודה חתום תורה בלמדי : יז וחכיתי ליהוה המסתיר פניו מבית יעקב וקויתי-לו : יח הנה אנכי והילדים אשר נתן-לי יהוה לאתות ולמופתים בישראל מעם יהוה צבאות השכן בהר ציון : יט וכי-יאמרו אליכם דרשו אל-האבות ואל-הידענים המצפצפים והמהגים הלוא-עם אל-אלהיו ידרש בעד החיים אל-המתים : כ לתורה ולתעודה אם-לא יאמרו כדבר הזה אשר אין-לו שחר : כא ועבר בה נקשה ורעב והיה כי-ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו ופנה למעלה : כב ואל-ארץ יביט והנה צרה וחשכה מעוף יארי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור : יט ובאו ונחו כלם בנחלי הבתות ובנקיקי המלעים ובכל הנעצוצים ובכל הנהללים : כ ביום ההוא יגלח אדני בתער השכירה בעברי נהר במלך אשור את-הראש ושער הרגלים וגם את-הזקן תספה : כא והיה ביום ההוא יחיהאיש עגלת בקר ושתי-צאן : כב והיה מרב עשות חלב יאכל חמאה כי-חמאה ודבש יאכל כל-הנותר בקרב הארץ : כג והיה ביום ההוא יהיה כל-מקום אשר יהיה-שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה : כד בחצים ובקשת יבוא שמה כי-שמיר ושית תהיה כל-הארץ : כה וכל ההרים אשר במעדר יעדרון לא-תבוא שמה יראת שמיר ושית והיה למשלח שור ולמרמס שה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר