עמוד:422

פרק ז א ויהי בימי אחז בן-יותם בן-עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלךישראל ירושלם למלחמה עליה ולא יכל להלחם עליה : ב ויגד לבית דוד לאמר נחה ארם על-אפרים וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי-יער מפני-רוח : ג ויאמר יהוה אל-ישעיהו צא-נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב בנך אל-קצה תעלת הברכה העליונה אל-מסלת שדה כובס : ד ואמרת אליו השמר והשקט אל-תירא ולבבך אל-ירך משני זנבות האודים העשנים האלה בחרי-אף רצין וארם ובן-רמליהו : ה יען כי-יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן-רמליהו לאמר : ו נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן-טבאל : ז כה אמר אדני יהוה לא תקום ולא תהיה : ח כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין ובעוד ששים וחמש שנה יחת אפרים מעם : ט וראש אפרים שמרון וראש שמרון בן-רמליהו אם לא תאמינו כי לא תאמנו : י ויוסף יהוה דבר אל-אחז לאמר : יא שאל-לך אות מעם יהוה אלהיך העמק שאלה או הגבה למעלה : יב ויאמר אחז לא-אשאל ולא-אנמה את-יהוה : יג ויאמר שמעו-נא בית דוד המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את-אלהי : יד לכן יתן אדני הוא לכם אות הנה העלמה הרה וילדת בן וקראת שמו עמנו אל : טו חמאה ודבש יאכל לדעתו מאוס ברע ובחור בחוב : טז כי בטרם ידע הנער מאס ברע ובחר בחוב תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלכיה : יז יביא יהוה עליך ועל-עמך ועל-בית אביך ימים אשר לא-באו למיום סור-אפרים מעל יהודה את מלך אשור : יח והיה ביום ההוא ישרק יהוה לזבוב אשר בקצה יכמה רגליו ובשתים יעופף : ג וקרא זה אל-זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל-הארץ כבודו : ד וינעו אמות המפים מקול הקורא והבית ימלא עשן : ה ואמר אוי-לי כינדמיתי כי איש טמא-שפתים אנכי ובתוך עם-טמא שפתים אנכי יושב כי את-המלך יהוה צבאות ראו עיני : ו ויעף אלי אחד מן-השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח : ז ויגע על-פי ויאמר הנה נגע זה על-שפתיך וסר עונך וחחאתך תכפר : ח ואשמע את-קול אדני אמר את-מי אשלח ומי ילך-לנו ואמר הנני שלחני : ט ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל-תבינו וראו ראו ואל-תדעו : י השמן לב-העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן-יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו : יא ואמר עד-מתי אדני ויאמר עד אשר אם-שאו ערים מאין יושב ובתים מאין אדם והאדמה תשאה שממה : יב ורחק יהוה את-האדם ורבה העזובה בקרב הארץ : יג ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קדש מצבתה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר