עמוד:421

פרק ו א בשנת-מות המלך עזיהו ואראה את-אדני ישב על-כמא רם ונשא ושוליו מלאים אתההיכל : ב שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכמה פניו ובשתים ג ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו-נא ביני ובין כרמי : ד מה-לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים ויעש באשים : ה ועתה אודיעה-נא אתכם את אשראני עשה לכרמי הסר משוכתו והיה לבער פרץ גדרו והיה למרמס : ו ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר : ז כי כרם יהוה צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה : ח הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ : ט באזני יהוה צבאות אם-לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב : י כי עשרת צמדי-כרם יעשו בת אחת וזרע חמר יעשה איפה : יא הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם : יב והיה כנור ונבל תף וחליל ויין משתיהם ואת פעל יהוה לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו : יג לכן גלה עמי מבלי-דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא : יד לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי-חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה : טו וישח אדם וישפל-איש ועיני גבהים תשפלנה : טז ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה : יז ורעו כבשים כדברם וחרבות מחים גרים יאכלו : יח הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חחאה : יט האמרים ימהר יחישה מעשהו למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדוש ישראל ונדעה : כ הוי האמרים לרע טוב ולחוב רע שמים חשך לאור ואור לחשך שמים מר למתוק ומתוק למר : כא הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבנים : כב הוי גבורים לשתות יין ואנשי-חיל למסך שכר : כג מצדיקי רשע עקב שחד וצדקת צדיקים יסירו ממנו : כד לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש-ישראל נאצו : כה על-כן חרה אף-יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כמוחה בקרב חוצות בכל-זאת לא-שב אפו ועוד ידו נטויה : כו ונשא-נס לגוים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא : כז אין-עיף ואין-כושל בו לא ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך נעליו : כח אשר חציו שנונים וכל-קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו וגלגליו כמופה : כט שאגה לו כלביא ישאג ככפירים וינהם ויאחז טרף ויפליט ואין מציל : ל וינהם עליו ביום ההוא כנהמת-ים ונבט לארץ והנה-חשך צר ואור חשך בעריפיה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר