עמוד:419

פרק ג א כי הנה האדון יהוה צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען-לחם וכל משען-מים : ב גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקסם וזקן : ג שר-חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש : ד ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו-בם : ה ונגש פרק ב א הדבר אשר חזה ישעיהו בן-אמוץ על-יהודה וירושלם : ב והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל-הגוים : ג והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם : ד ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא-ישא גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדו עוד מלחמה : ה בית יעקב לכו ונלכה באור יהוה : ו כי נטשתה עמך בית יעקב כי מלאו מקדם ועננים כפלשתים ובילדי נכרים ישפיקו : ז ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאצרתיו ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבתיו : ח ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעתיו : ט וישח אדם וישפל-איש ואל-תשא להם : י בוא בצור והחמן בעפר מפני פחד יהוה ומהדר גאנו : יא עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא : יב כי יום ליהוה צבאות על כל-גאה ורם ועל כל-נשא ושפל : יג ועל כל-ארזי הלבנון הרמים והנשאים ועל כל-אלוני הבשן : יד ועל כל-ההרים הרמים ועל כל-הגבעות הנשאות : טו ועל כל-מגדל גבה ועל כל-חומה בצורה : טז ועל כל-אניות תרשיש ועל כל-שכיות החמדה : יז ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא : יח והאלילים כליל יחלף : יט ובאו במערות צרים ובמחלות עפר מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ : כ ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו-לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים : כא לבוא בנקרות הצרים ובסעפי המלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאונו בקומו לערץ הארץ : כב חדלו לכם מן-האדם אשר נשמה באפו כי-במה נחשב הוא : כח ושבר פשעים וחחאים יחדו ועזבי יהוה יכלו : כט כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם : ל כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר-מים אין לה : לא והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר