עמוד:417

השבכה : יח ויקח רב-טבחים את-שריה כהן הראש ואת-צפניהו כהן משנה ואת-שלשת שמרי המף : יט ומן-העיר לקח סריס אחד אשר-הוא פקיד על-אנשי המלחמה וחמשה אנשים מראי פני-המלך אשר נמצאו בעיר ואת המפר שר הצבא המצבא את-עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר : כ ויקח אתם נבוזראדן רב-טבחים וילך אתם עלמלך בבל רבלתה : כא ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו : כב והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן : כג וישמעו כל-שרי החילים המה והאנשים כי-הפקיד מלךבבל את-גדליהו ויבאו אל-גדליהו המצפה וישמעאל בן-נתניה ויוחנן בן-קרח ושריה בןתנחמת הנטפתי ויאזניהו בן-המעכתי המה ואנשיהם : כד וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל-תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את-מלך בבל ויטב לכם : כה ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן-נתניה בן-אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים אתו ויכו את-גדליהו וימת ואת-היהודים ואת-הכשדים אשר-היו אתו במצפה : כו ויקמו כל-העם מקטן ועד-גדול ושרי החילים ויבאו מצרים כי יראו מפני כשדים : כז ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך-יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את-ראש יהויכין מלך-יהודה מבית כלא : כח וידבר אתו טבות ויתן את-כסאו מעל כמא המלכים אשר אתו בבבל : כט ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל-ימי חייו : ל וארחתו ארחת תמיד נתנה-לו מאת המלך דבר-יום ביומו כל ימי חיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר