עמוד:415

פרק כד א בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי-לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד-בו : ב וישלח יהוה בו את-גדודי כשדים ואת-גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני-עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים : ג אך על-פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחחאת מנשה ככל אשר עשה : ד וגם דם-הנקי אשר שפך וימלא את-ירושלם דם נקי ולא-אבה יהוה לסלח : ה ויתר דברי יהויקים וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : ו וישכב יהויקים עם-אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו : ז ולא-הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי-לקח מלך בבל מנחל מצרים עד-נהר-פרת כל אשר היתה למלך מצרים : ח בן-שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת-אלנתן מירושלם : ט ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה אביו : י בעת ההיא עלו עבדי נבכדנאצר מלך-בבל ירושלם ותבא העיר במצור : יא ויבא נבוכדנאצר מלך-בבל על-העיר ועבדיו צרים עליה : יב ויצא יהויכין מלך-יהודה על-מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו : יג ויוצא משם את-כל-אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את-כל-כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך-ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה : יד והגלה את-כל- ואת-הבית אשר אמרתי יהיה שמי שם : כח ויתר דברי יאשיהו וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : כט בימיו עלה פרעה נכה מלך-מצרים עלמלך אשור על-נהר-פרת וילך המלך יאשיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו : ל וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם-הארץ את-יהואחז בן-יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו : לא בן-עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה : לב ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו : לג ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת ממלך בירושלם ויתן-ענש על-הארץ מאה ככר-כסף וככר זהב : לד וימלך פרעה נכה את-אליקים בןיאשיהו תחת יאשיהו אביו וימב את-שמו יהויקים ואת-יהואחז לקח ויבא מצרים וימת שם : לה והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את-הארץ לתת את-הכסף על-פי פרעה איש כערכו נגש את-הכסף ואת-הזהב את-עם הארץ לתת לפרעה נכה : לו בן-עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבודה בת-פדיה מןרומה : לז ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר