עמוד:414

את-הבמות אשר קחרו-שמה הכהנים מגבע עד-באר שבע ונתץ את-במות השערים אשרפתח שער יהושע שר-העיר אשר-על-שמאול איש בשער העיר : ט אך לא יעלו כהני הבמות אל-מזבח יהוה בירושלם כי אם-אכלו מצות בתוך אחיהם : י וטמא את-התפת אשר בגי בן-הנם לבלתי להעביר איש את-בנו ואת-בתו באש למלך : יא וישבת את-המוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית-יהוה אל-לשכת נתן-מלך המריס אשר בפרורים ואתמרכבות השמש שרף באש : יב ואת-המזבחות אשר על-הגג עלית אחז אשר-עשו מלכי יהודה ואת-המזבחות אשר-עשה מנשה בשתי חצרות בית-יהוה נתץ המלך וירץ משם והשליך את-עפרם אל-נחל קדרון : יג ואת-הבמות אשר על-פני ירושלם אשר מימין להרהמשחית אשר בנה שלמה מלך-ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני-עמון טמא המלך : יד ושבר את-המצבות ויכרת את-האשרים וימלא את-מקומם עצמות אדם : טו וגם את-המזבח אשר בבית-אל הבמה אשר עשה ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל גם את-המזבח ההוא ואת-הבמה נתץ וישרף את-הבמה הדק לעפר ושרף אשרה : טז ויפן יאשיהו וירא את-הקברים אשר-שם בהר וישלח ויקח את-העצמות מןהקברים וישרף על-המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא אתהדברים האלה : יז ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש-האלהים אשר-בא מיהודה ויקרא את-הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית-אל : יח ויאמר הניחו לו איש אל-ינע עצמתיו וימלטו עצמתיו את עצמות הנביא אשר-בא משמרון : יט וגם את-כל-בתי הבמות אשר בערי שמרון אשר עשו מלכי ישראל להכעיס הסיר יאשיהו ויעש להם ככל-המעשים אשר עשה בבית-אל : כ ויזבח את-כל-כהני הבמות אשר-שם על-המזבחות וישרף את-עצמות אדם עליהם וישב ירושלם : כא ויצו המלך אתכל-העם לאמר עשו פסח ליהוה אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה : כב כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים אשר שפטו את-ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה : כג כי אם-בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה ליהוה בירושלם : כד וגם אתהאבות ואת-הידענים ואת-התרפים ואת-הגללים ואת כל-השקצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלם בער יאשיהו למען הקים את-דברי התורה הכתבים על-המפר אשר מצא חלקיהו הכהן בית יהוה : כה וכמהו לא-היה לפניו מלך אשר-שב אל-יהוה בכל-לבבו ובכל-נפשו ובכל-מאדו ככל תורת משה ואחריו לא-קם כמהו : כו אך לא-שב יהוה מחרון אפו הגדול אשר-חרה אפו ביהודה על כל-הכעסים אשר הכעיסו מנשה : כז ויאמר יהוה גם את-יהודה אסיר מעל פני כאשר הסרתי את-ישראל ומאסתי את-העיר הזאת אשר-בחרתי את-ירושלם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר