עמוד:413

פרק כג א וישלח המלך ויאספו אליו כל-זקני יהודה וירושלם : ב ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וכל-ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל-העם למקטן ועד-גדול ויקרא באזניהם את-כל-דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה : ג ויעמד המלך על-העמוד ויכרת את-הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשמר מצותיו ואת-עדותיו ואת-חקתיו בכל-לב ובכל-נפש להקים את-דברי הברית הזאת הכתבים על-המפר הזה ויעמד כל-העם בברית : ד ויצו המלך את-חלקיהו הכהן הגדול ואת-כהני המשנה ואת-שמרי המף להוציא מהיכל יהוה את כל-הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את-עפרם בית-אל : ה והשבית את-הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקחר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת-המקחרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים : ו ויצא את-האשרה מבית יהוה מחוץ לירושלם אל-נחל קדרון וישרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישלך את-עפרה על-קבר בני העם : ז ויתץ את-בתי הקדשים אשר בבית יהוה אשר הנשים ארגות שם בתים לאשרה : ח ויבא את-כל-הכהנים מערי יהודה ויטמא המלך : יא ויהי כשמע המלך את-דברי ספר התורה ויקרע את-בגדיו : יב ויצו המלך אתחלקיה הכהן ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עכבור בן-מיכיה ואת שפן המפר ואת עשיה עבדהמלך לאמר : יג לכו דרשו את-יהוה בעדי ובעד-העם ובעד כל-יהודה על-דברי המפר הנמצא הזה כי-גדולה חמת יהוה אשר-היא נצתה בנו על אשר לא-שמעו אבתינו על-דברי המפר הזה לעשות ככל-הכתוב עלינו : יד וילך חלקיהו הכהן ואחיקם ועכבור ושפן ועשיה אל-חלדה הנביאה אשת שלם בן-תקוה בן-חרחס שמר הבגדים והיא ישבת בירושלם במשנה וידברו אליה : טו ותאמר אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אמרו לאיש אשרשלח אתכם אלי : טז כה אמר יהוה הנני מביא רעה אל-המקום הזה ועל-ישביו את כל-דברי המפר אשר קרא מלך יהודה : יז תחת אשר עזבוני ויקחרו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשה ידיהם ונצתה חמתי במקום הזה ולא תכבה : יח ואל-מלך יהודה השלח אתכם לדרש את-יהוה כה תאמרו אליו כה-אמר יהוה אלהי ישראל הדברים אשר שמעת : יט יען רך-לבבך ותכנע מפני יהוה בשמעך אשר דברתי על-המקום הזה ועל-ישביו להיות לשמה ולקללה ותקרע את-בגדיך ותבכה לפני וגם אנכי שמעתי נאם-יהוה : כ לכן הנני אספך עלאבתיך ונאספת אל-קברתיך בשלום ולא-תראינה עיניך בכל הרעה אשר-אני מביא עלהמקום הזה וישיבו את-המלך דבר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר