עמוד:412

פרק כב א בן-שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו ידידה בתעדיה מבצקת : ב ויעש הישר בעיני יהוה וילך בכל-דרך דוד אביו ולא-סר ימין ושמאול : ג ויהי בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו שלח המלך את-שפן בן-אצליהו בן-משלם המפר בית יהוה לאמר : ד עלה אל-חלקיהו הכהן הגדול ויתם את-הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שמרי המף מאת העם : ה ויתנהו על-יד עשי המלאכה המפקדים בית יהוה ויתנו אתו לעשי המלאכה אשר בבית יהוה לחזק בדק הבית : ו לחרשים ולבנים ולגדרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-הבית : ז אך לא-יחשב אתם הכסף הנתן על-ידם כי באמונה הם עשים : ח ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על-שפן המפר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיה את-המפר אל-שפן ויקראהו : ט ויבא שפן המפר אל-המלך וישב את-המלך דבר ויאמר התיכו עבדיך את-הכסף הנמצא בבית ויתנהו על-יד עשי המלאכה המפקדים בית יהוה : י ויגד שפן המפר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיה הכהן ויקראהו שפן לפני ויחטא גם-את-יהודה בגלוליו : יב לכן כה-אמר יהוה אלהי ישראל הנני מביא רעה עלירושלם ויהודה אשר כל-שמעה תצלנה שתי אזניו : יג ונטיתי על-ירושלם את קו שמרון ואת-משקלת בית אחאב ומחיתי את-ירושלם כאשר-ימחה את-הצלחת מחה והפך על-פניה : יד ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד איביהם והיו לבז ולמשמה לכל-איביהם : טו יען אשר עשו את-הרע בעיני ויהיו מכעסים אתי מן-היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה : טז וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר-מלא את-ירושלם פה לפה לבד מחחאתו אשר החטיא את-יהודה לעשות הרע בעיני יהוה : יז ויתר דברי מנשה וכל-אשר עשה וחחאתו אשר חטא הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : יח וישכב מנשה עם-אבתיו ויקבר בגן-ביתו בגן-עזא וימלך אמון בנו תחתיו : יט בן-עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת-חרוץ מן-יטבה : כ ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו : כא וילך בכל-הדרך אשר-הלך אביו ויעבד את-הגללים אשר עבד אביו וישתחו להם : כב ויעזב את-יהוה אלהי אבתיו ולא הלך בדרך יהוה : כג ויקשרו עבדי-אמון עליו וימיתו את-המלך בביתו : כד ויך עם-הארץ את כלהקשרים על-המלך אמון וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו תחתיו : כה ויתר דברי אמון אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : כו ויקבר אתו בקברתו בגן-עזא וימלך יאשיהו בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר