עמוד:411

פרק כא א בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפציבה : ב ויעש הרע בעיני יהוה כתועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל : ג וישב ויבן את-הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם : ד ובנה מזבחת בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם אשים את-שמי : ה ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה : ו והעביר את-בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיס : ז וישם את-פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר יהוה אל-דוד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעולם : ח ולא אסיף להניד רגל ישראל מן-האדמה אשר נתתי לאבותם רק אם-ישמרו לעשות ככל אשר צויתים ולכל-התורה אשר-צוה אתם עבדי משה : ט ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את-הרע מןהגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל : י וידבר יהוה ביד-עבדיו הנביאים לאמר : יא יען אשר עשה מנשה מלך-יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר-עשו האמרי אשר לפניו מעלות : י ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות : יא ויקרא ישעיהו הנביא אל-יהוה וישב את-הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית עשר מעלות : יב בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל ספרים ומנחה אל-חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו : יג וישמע עליהם חזקיהו ויראם את-כל-בית נכתה את-הכסף ואת-הזהב ואת-הבשמים ואת שמן החוב ואת בית כליו ואת כל-אשר נמצא באוצרתיו לא-היה דבר אשר לא-הראם חזקיהו בביתו ובכל-ממשלתו : יד ויבא ישעיהו הנביא אל-המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל : טו ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל-אשר בביתי ראו לא-היה דבר אשר לא-הראיתם באצרתי : טז ויאמר ישעיהו אל-חזקיהו שמע דבר-יהוה : יז הנה ימים באים ונשא כל-אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד-היום הזה בבלה לא-יותר דבר אמר יהוה : יח ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל : יט ויאמר חזקיהו אל-ישעיהו טוב דבר-יהוה אשר דברת ויאמר הלוא אם-שלום ואמת יהיה בימי : כ ויתר דברי חזקיהו וכל-גבורתו ואשר עשה את-הברכה ואתהתעלה ויבא את-המים העירה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : כא וישכב חזקיהו עם-אבתיו וימלך מנשה בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר