עמוד:410

פרק כ א בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה : ב וימב את-פניו אל-הקיר ויתפלל אל-יהוה לאמר : ג אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והחוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול : ד ויהי ישעיהו לא יצא חצר התיכנה ודבר-יהוה היה אליו לאמר : ה שוב ואמרת אל-חזקיהו נגיד-עמי כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את-תפלתך ראיתי אתדמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה : ו והספתי על-ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך-אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על-העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי : ז ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על-השחין ויחי : ח ויאמר חזקיהו אלישעיהו מה אות כי-ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה : ט ויאמר ישעיהו זה-לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את-הדבר אשר דבר הלך הצל עשר מעלות אם-ישוב עשר הניעה בת ירושלם : כב את-מי חרפת וגדפת ועל-מי הרימות קול ותשא מרום עיניך עלקדוש ישראל : כג ביד מלאכיך חרפת אדני ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשיו ואבואה מלון קצה יער כרמלו : כד אני קרתי ושתיתי מים זרים ואחרב בכף-פעמי כל יארי מצור : כה הלא-שמעת למרחוק אתה עשיתי למימי קדם ויצרתיה עתה הביאתיה ותהי להשות גלים נצים ערים בצרות : כו וישביהן קצרי-יד חתו ויבשו היו עשב שדה וירק דשא חציר גגות ושדפה לפני קמה : כז ושבתך וצאתך ובאך ידעתי ואת התרגזך אלי : כח יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשבתיך בדרך אשר-באת בה : כט וזה-לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית סחיש ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים : ל ויספה פליטת בית-יהודה הנשארה שרש למחה ועשה פרי למעלה : לא כי מירושלם תצא שארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה צבאות תעשה-זאת : לב לכן כה-אמר יהוה אל-מלך אשור לא יבא אל-העיר הזאת ולא-יורה שם חץ ולא-יקדמנה מגן ולא-ישפך עליה סללה : לג בדרך אשר-יבא בה ישוב ואל-העיר הזאת לא יבא נאם-יהוה : לד וגנותי אל-העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי : לה ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים : לו וימע וילך וישב סנחריב מלך-אשור וישב בנינוה : לז ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר-חדן בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר