עמוד:409

פרק יט א ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרע את-בגדיו ויתכס בשק ויבא בית יהוה : ב וישלח אתאליקים אשר-על-הבית ושבנא המפר ואת זקני הכהנים מתכמים בשקים אל-ישעיהו הנביא בן-אמוץ : ג ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום-צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד-משבר וכח אין ללדה : ד אולי ישמע יהוה אלהיך את כל-דברי רב-שקה אשר שלחו מלך-אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה : ה ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל-ישעיהו : ו ויאמר להם ישעיהו כה תאמרון אל-אדניכם כה אמר יהוה אל-תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך-אשור אתי : ז הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו : ח וישב רב-שקה וימצא את-מלך אשור נלחם על-לבנה כי שמע כי נסע מלכיש : ט וישמע אל-תרהקה מלך-כוש לאמר הנה יצא להלחם אתך וישב וישלח מלאכים אל-חזקיהו לאמר : י כה תאמרון אל-חזקיהו מלך-יהודה לאמר אל-ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור : יא הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל-הארצות להחרימם ואתה תנצל : יב ההצילו אתם אלהי הגוים אשר שחתו אבותי את-גוזן ואת-חרן ורצף ובני-עדן אשר בתלאשר : יג איו מלך-חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה : יד ויקח חזקיהו את-המפרים מיד המלאכים ויקראם ויעל בית יהוה ויפרשהו חזקיהו לפני יהוה : טו ויתפלל חזקיהו לפני יהוה ויאמר יהוה אלהי ישראל ישב הכרבים אתה-הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את-השמים ואת-הארץ : טז החה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלהים חי : יז אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את-הגוים ואת-ארצם : יח ונתנו את-אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם-מעשה ידי-אדם עץ ואבן ויאבדום : יט ועתה יהוה אלהינו הושיענו נא מידו וידעו כל-ממלכות הארץ כי אתה יהוה אלהים לבדך : כ וישלח ישעיהו בן-אמוץ אלחזקיהו לאמר כה-אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל-סנחרב מלך-אשור שמעתי : כא זה הדבר אשר-דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת-ציון אחריך ראש מידי : לה מי בכל-אלהי הארצות אשר-הצילו את-ארצם מידי כי-יציל יהוה את-ירושלם מידי : לו והחרישו העם ולא-ענו אתו דבר כי-מצות המלך היא לאמר לא תענהו : לז ויבא אליקים בן-חלקיה אשר-על-הבית ושבנא המפר ויואח בן-אסף המזכיר אל-חזקיהו קרועי בגדים ויגדו לו דברי רב-שקה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר