עמוד:408

למלך חזקיה עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות ויתפשם : יד וישלח חזקיה מלך-יהודה אל-מלך-אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר-תתן עלי אשא וישם מלך-אשור על-חזקיה מלך-יהודה שלש מאות ככר-כסף ושלשים ככר זהב : טו ויתן חזקיה את-כל-הכסף הנמצא בית-יהוה ובאצרות בית המלך : טז בעת ההיא קצץ חזקיה אתדלתות היכל יהוה ואת-האמנות אשר צפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור : יז וישלח מלך-אשור את-תרתן ואת-רב-סריס ואת-רב-שקה מן-לכיש אל-המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלם ויעלו ויבאו ירושלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשר במסלת שדה כובס : יח ויקראו אל-המלך ויצא אלהם אליקים בן-חלקיהו אשר על-הבית ושבנה המפר ויואח בן-אסף המזכיר : יט ויאמר אלהם רב-שקה אמרו-נא אל-חזקיהו כה-אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבחחון הזה אשר בטחת : כ אמרת אך-דבר-שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על-מי בטחת כי מרדת בי : כא עתה הנה בטחת לך על-משענת הקנה הרצוץ הזה על-מצרים אשר יממך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך-מצרים לכלהבטחים עליו : כב וכי-תאמרון אלי אל-יהוה אלהינו בטחנו הלוא-הוא אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו בירושלם : כג ועתה התערב נא את-אדני את-מלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם-תוכל לתת לך רכבים עליהם : כד ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על-מצרים לרכב ולפרשים : כה עתה המבלעדי יהוה עליתי על-המקום הזה להשחתו יהוה אמר אלי עלה על-הארץ הזאת והשחיתה : כו ויאמר אליקים בן-חלקיהו ושבנה ויואח אל-רב-שקה דבר-נא אל-עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל-תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר עלהחמה : כז ויאמר אליהם רב-שקה העל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את-הדברים האלה הלא על-האנשים הישבים על-החמה לאכל את-צואתם ולשתות את-מימי רגליהם עמכם : כח ויעמד רב-שקה ויקרא בקול-גדול יהודית וידבר ויאמר שמעו דבר-המלך הגדול מלך אשור : כט כה אמר המלך אל-ישיא לכם חזקיהו כי-לא יוכל להציל אתכם מידו : ל ואליבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה ולא תנתן את-העיר הזאת ביד מלך אשור : לא אל-תשמעו אל-חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו-אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי-בורו : לב עד-באי ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים ארץ זית יצהר ודבש וחיו ולא תמתו ואל-תשמעו אלחזקיהו כי-ימית אתכם לאמר יהוה יצילנו : לג ההצל הצילו אלהי הגוים איש את-ארצו מיד מלך אשור : לד איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים הנע ועוה כי-הצילו את-שמרון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר