עמוד:407

פרק יח א ויהי בשנת שלש להושע בן-אלה מלך ישראל מלך חזקיה בן-אחז מלך יהודה : ב בןעשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת-זכריה : ג ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה דוד אביו : ד הוא הסיר את-הבמות ושבר אתהמצבת וכרת את-האשרה וכתת נחש הנחשת אשר-עשה משה כי עד-הימים ההמה היו בניישראל מקחרים לו ויקרא-לו נחשתן : ה ביהוה אלהי-ישראל בטח ואחריו לא-היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו : ו וידבק ביהוה לא-סר מאחריו וישמר מצותיו אשר-צוה יהוה את-משה : ז והיה יהוה עמו בכל אשר-יצא ישכיל וימרד במלך-אשור ולא עבדו : ח הוא-הכה את-פלשתים עד-עזה ואת-גבוליה ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר : ט ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן-אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך-אשור על-שמרון ויצר עליה : י וילכדה מקצה שלש שנים בשנת-שש לחזקיה היא שנת-תשע להושע מלך ישראל נלכדה שמרון : יא ויגל מלך-אשור את-ישראל אשורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי : יב על אשר לא-שמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את-בריתו את כל-אשר צוה משה עבד יהוה ולא שמעו ולא עשו : יג ובארבע עשרה שנה ישבים שם : ל ואנשי בבל עשו את-סכות בנות ואנשי-כות עשו את-נרגל ואנשי חמת עשו את-אשימא : לא והעוים עשו נבחז ואת-תרתק והספרוים שרפים את-בניהם באש לאדרמלך וענמלך אלהי ספרוים : לב ויהיו יראים את-יהוה ויעשו להם מקצותם כהני במות ויהיו עשים להם בבית הבמות : לג את-יהוה היו יראים ואת-אלהיהם היו עבדים כמשפט הגוים אשר-הגלו אתם משם : לד עד היום הזה הם עשים כמשפטים הראשנים אינם יראים את-יהוה ואינם עשים כחקתם וכמשפטם וכתורה וכמצוה אשר צוה יהוה את-בני יעקב אשר-שם שמו ישראל : לה ויכרת יהוה אתם ברית ויצום לאמר לא תיראו אלהים אחרים ולא-תשתחוו להם ולא תעבדום ולא תזבחו להם : לו כיאם-את-יהוה אשר העלה אתכם מארץ מצרים בכח גדול ובזרוע נטויה אתו תיראו ולו תשתחוו ולו תזבחו : לז ואת-החקים ואת-המשפטים והתורה והמצוה אשר כתב לכם תשמרון לעשות כל-הימים ולא תיראו אלהים אחרים : לח והברית אשר-כרתי אתכם לא תשכחו ולא תיראו אלהים אחרים : לט כי אם-את-יהוה אלהיכם תיראו והוא יציל אתכם מיד כל-איביכם : מ ולא שמעו כי אםכמשפטם הראשון הם עשים : מא ויהיו הגוים האלה יראים את-יהוה ואת-פסיליהם היו עבדים גם-בניהם ובני בניהם כאשר עשו אבתם הם עשים עד היום הזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר