עמוד:406

אשורה וישב אתם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי : ז ויהי כי-חטאו בני-ישראל ליהוה אלהיהם המעלה אתם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך-מצרים וייראו אלהים אחרים : ח וילכו בחקות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו : ט ויחפאו בני-ישראל דברים אשר לא-כן על-יהוה אלהיהם ויבנו להם במות בכל-עריהם ממגדל נוצרים עד-עיר מבצר : י ויצבו להם מצבות ואשרים על כל-גבעה גבהה ותחת כל-עץ רענן : יא ויקחרו-שם בכל-במות כגוים אשר-הגלה יהוה מפניהם ויעשו דברים רעים להכעיס את-יהוה : יב ויעבדו הגללים אשר אמר יהוה להם לא תעשו את-הדבר הזה : יג ויעד יהוה בישראל וביהודה ביד כל-נביאי כל-חזה לאמר שבו מדרכיכם הרעים ושמרו מצותי חקותי ככל-התורה אשר צויתי את-אבתיכם ואשר שלחתי אליכם ביד עבדי הנביאים : יד ולא שמעו ויקשו את-ערפם כערף אבותם אשר לא האמינו ביהוה אלהיהם : טו וימאסו את-חקיו ואת-בריתו אשר כרת את-אבותם ואת עדותיו אשר העיד בם וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגוים אשר סביבתם אשר צוה יהוה אתם לבלתי עשות כהם : טז ויעזבו את-כל-מצות יהוה אלהיהם ויעשו להם ממכה שני עגלים ויעשו אשירה וישתחוו לכל-צבא השמים ויעבדו את-הבעל : יז ויעבירו את-בניהם ואת-בנותיהם באש ויקסמו קסמים וינחשו ויתמכרו לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו : יח ויתאנף יהוה מאד בישראל ויסרם מעל פניו לא נשאר רק שבט יהודה לבדו : יט גם-יהודה לא שמר את-מצות יהוה אלהיהם וילכו בחקות ישראל אשר עשו : כ וימאס יהוה בכל-זרע ישראל ויענם ויתנם בידשסים עד אשר השליכם מפניו : כא כי-קרע ישראל מעל בית דוד וימליכו את-ירבעם בןנבט וידח ירבעם את-ישראל מאחרי יהוה והחטיאם חטאה גדולה : כב וילכו בני ישראל בכל-חחאות ירבעם אשר עשה לא-סרו ממנה : כג עד אשר-הסיר יהוה את-ישראל מעל פניו כאשר דבר ביד כל-עבדיו הנביאים ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה : כד ויבא מלך-אשור מבבל ומכותה ומעוא ומחמת וספרוים וישב בערי שמרון תחת בני ישראל וירשו את-שמרון וישבו בעריה : כה ויהי בתחלת שבתם שם לא יראו את-יהוה וישלח יהוה בהם את-האריות ויהיו הרגים בהם : כו ויאמרו למלך אשור לאמר הגוים אשר הגלית ותושב בערי שמרון לא ידעו את-משפט אלהי הארץ וישלח-בם את-האריות והנם ממיתים אותם כאשר אינם ידעים את-משפט אלהי הארץ : כז ויצו מלך-אשור לאמר הליכו שמה אחד מהכהנים אשר הגליתם משם וילכו וישבו שם וירם את-משפט אלהי הארץ : כח ויבא אחד מהכהנים אשר הגלו משמרון וישב בבית-אל ויהי מורה אתם איך ייראו את-יהוה : כט ויהיו עשים גוי גוי אלהיו ויניחו בבית הבמות אשר עשו השמרנים גוי גוי בעריהם אשר הם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר