עמוד:405

פרק יז א בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך הושע בן-אלה בשמרון על-ישראל תשע שנים : ב ויעש הרע בעיני יהוה רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו : ג עליו עלה שלמנאסר מלך אשור ויהי-לו הושע עבד וישב לו מנחה : ד וימצא מלך-אשור בהושע קשר אשר שלח מלאכים אל-סוא מלך-מצרים ולא-העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה ויעצרהו מלך אשור ויאסרהו בית כלא : ה ויעל מלך אשור בכל-הארץ ויעל שמרון ויצר עליה שלש שנים : ו בשנת התשיעית להושע לכד מלך-אשור את-שמרון ויגל את-ישראל יעלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על-אחז ולא יכלו להלחם : ו בעת ההיא השיב רצין מלך-ארם את-אילת לארם וינשל את-היהודים מאילות ואדמים באו אילת וישבו שם עד היום הזה : ז וישלח אחז מלאכים אל-תגלת פלסר מלך-אשור לאמר עבדך ובנך אני עלה והושעני מכף מלך-ארם ומכף מלך ישראל הקומים עלי : ח ויקח אחז את-הכסף ואת-הזהב הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך וישלח למלך-אשור שחד : ט וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל-דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת-רצין המית : י וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך-אשור דומשק וירא את-המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל-אוריה הכהן את-דמות המזבח ואת-תבניתו לכל-מעשהו : יא ויבן אוריה הכהן את-המזבח ככל אשר-שלח המלך אחז מדמשק כן עשה אוריה הכהן עד-בוא המלך-אחז מדמשק : יב ויבא המלך מדמשק וירא המלך את-המזבח ויקרב המלך על-המזבח ויעל עליו : יג ויקטר את-עלתו ואת-מנחתו וימך את-נסכו ויזרק את-דם-השלמים אשר-לו על-המזבח : יד ואת המזבח הנחשת אשר לפני יהוה ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית יהוה ויתן אתו על-ירך המזבח צפונה : טו ויצוה המלךאחז את-אוריה הכהן לאמר על המזבח הגדול הקטר את-עלת-הבקר ואת-מנחת הערב ואתעלת המלך ואת-מנחתו ואת עלת כל-עם הארץ ומנחתם ונסכיהם וכל-דם עלה וכל-דם-זבח עליו תזרק ומזבח הנחשת יהיה-לי לבקר : טז ויעש אוריה הכהן ככל אשר-צוה המלך אחז : יז ויקצץ המלך אחז את-המסגרות המכנות ויסר מעליהם את-הכיר ואת-הים הורד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה ויתן אתו על מרצפת אבנים : יח ואת-מוסך השבת אשר-בנו בבית ואת-מבוא המלך החיצונה הסב בית יהוה מפני מלך אשור : יט ויתר דברי אחז אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : כ וישכב אחז עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך חזקיהו בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר