עמוד:404

פרק טז א בשנת שבע-עשרה שנה לפקח בן-רמליהו מלך אחז בן-יותם מלך יהודה : ב בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו : ג וילך בדרך מלכי ישראל וגם את-בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש יהוה אתם מפני בני ישראל : ד ויזבח ויקחר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן : ה אז ישראל כל-ימיו : יט בא פול מלך-אשור על-הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר-כסף להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו : כ ויצא מנחם את-הכסף על-ישראל על כל-גבורי החיל לתת למלך אשור חמשים שקלים כסף לאיש אחד וישב מלך אשור ולא-עמד שם בארץ : כא ויתר דברי מנחם וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : כב וישכב מנחם עם-אבתיו וימלך פקחיה בנו תחתיו : כג בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן-מנחם על-ישראל בשמרון שנתים : כד ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מחחאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל : כה ויקשר עליו פקח בן-רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית-המלך את-ארגב ואת-האריה ועמו חמשים איש מבני גלעדים וימיתהו וימלך תחתיו : כו ויתר דברי פקחיה וכל-אשר עשה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : כז בשנת חמשים ושתים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקח בןרמליהו על-ישראל בשמרון עשרים שנה : כח ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מן-חחאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל : כט בימי פקח מלך-ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את-עיון ואת-אבל בית-מעכה ואת-ינוח ואת-קדש ואת-חצור ואת-הגלעד ואתהגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה : ל ויקשר-קשר הושע בן-אלה על-פקח בן-רמליהו ויכהו וימיתהו וימלך תחתיו בשנת עשרים ליותם בן-עזיה : לא ויתר דברי-פקח וכל-אשר עשה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : לב בשנת שתים לפקח בן-רמליהו מלך ישראל מלך יותם בן-עזיהו מלך יהודה : לג בן-עשרים וחמש שנה היה במלכו וששעשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת-צדוק : לד ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה עזיהו אביו עשה : לה רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות הוא בנה את-שער בית-יהוה העליון : לו ויתר דברי יותם אשר עשה הלא-הם כתובים עלספר דברי הימים למלכי יהודה : לז בימים ההם החל יהוה להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן-רמליהו : לח וישכב יותם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר