עמוד:402

פרק יד א בשנת שתים ליואש בן-יואחז מלך ישראל מלך אמציהו בן-יואש מלך יהודה : ב בןעשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מןירושלם : ג ויעש הישר בעיני יהוה רק לא כדוד אביו ככל אשר-עשה יואש אביו עשה : ד רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות : ה ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את-עבדיו המכים את-המלך אביו : ו ואת-בני המכים לא המית ככתוב בספר תורתמשה אשר-צוה יהוה לאמר לא-יומתו אבות על-בנים ובנים לא-יומתו על-אבות כי אם-איש בחטאו יומת : ז הוא-הכה את-אדום בגיא-מלח עשרת אלפים ותפש את-המלע במלחמה ויקרא את-שמה יקתאל עד היום הזה : ח אז שלח אמציה מלאכים אל-יהואש בן-יהואחז בן-יהוא מלך ישראל לאמר לכה נתראה פנים : ט וישלח יהואש מלך-ישראל אל-אמציהו מלך-יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר תנה-את-בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את-החוח : י הכה הכית את-אדום ונשאך לבך הכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלתה אתה ויהודה עמך : יא ולא-שמע אמציהו ויעל יהואש מלך-ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך-יהודה בבית שמש אשר ליהודה : יב וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהליו : יג ואת אמציהו מלך-יהודה בןיהואש בן-אחזיהו תפש יהואש מלך-ישראל בבית שמש ויבא ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם בשער אפרים עד-שער הפנה ארבע מאות אמה : יד ולקח את-כל-הזהב-והכסף ואת כל-הכלים הנמצאים בית-יהוה ובאצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרונה : טו ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו ואשר נלחם עם אמציהו מלך-יהודה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : טז וישכב יהואש עם-אבתיו ויקבר בשמרון עם מלכי ישראל וימלך ירבעם בנו תחתיו : יז ויחי אמציהו בן-יואש מלך יהודה אחרי מות יהואש בן-יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה : יח ויתר דברי אמציהו הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : יט ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימתהו שם : כ וישאו אתו על-המוסים ויקבר בירושלם עם-אבתיו בעיר דוד : כא ויקחו כל-עם יהודה את-עזריה והוא בן-שש עשרה שנה וימלכו אתו תחת אביו אמציהו : כב הוא בנה את-אילת וישבה ליהודה אחרי שכב-המלך עם-אבתיו : כג בשנת הערים מיד בן-הדד בן-חזאל אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה שלש פעמים הכהו יואש וישב את-ערי ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר