עמוד:401

פרק יג א בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן-אחזיהו מלך יהודה מלך יהואחז בן-יהוא על-ישראל בשמרון שבע עשרה שנה : ב ויעש הרע בעיני יהוה וילך אחר חחאת ירבעם בן-נבט אשרהחטיא את-ישראל לא-סר ממנה : ג ויחר-אף יהוה בישראל ויתנם ביד חזאל מלך-ארם וביד בן-הדד בן-חזאל כל-הימים : ד ויחל יהואחז את-פני יהוה וישמע אליו יהוה כי ראה את-לחץ ישראל כי-לחץ אתם מלך ארם : ה ויתן יהוה לישראל מושיע ויצאו מתחת ידארם וישבו בני-ישראל באהליהם כתמול שלשום : ו אך לא-סרו מחחאות בית-ירבעם אשר-החטיא את-ישראל בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון : ז כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם-חמשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש : ח ויתר דברי יהואחז וכל-אשר עשה וגבורתו הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : ט וישכב יהואחז עם-אבתיו ויקברהו בשמרון וימלך יואש בנו תחתיו : י בשנת שלשים ושבע שנה ליואש מלך יהודה מלך יהואש בן-יהואחז על-ישראל בשמרון שש עשרה שנה : יא ויעשה הרע בעיני יהוה לא סר מכל-חחאות ירבעם בן-נבט אשרהחטיא את-ישראל בה הלך : יב ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה וגבורתו אשר נלחם עם אמציה מלך-יהודה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : יג וישכב יואש עם-אבתיו וירבעם ישב על-כסאו ויקבר יואש בשמרון עם מלכי ישראל : יד ואלישע חלה את-חליו אשר ימות בו וירד אליו יואש מלך-ישראל ויבך על-פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו : טו ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים : טז ויאמר למלך ישראל הרכב ידך על-הקשת וירכב ידו וישם אלישע ידיו על-ידי המלך : יז ויאמר פתח החלון קדמה ויפתח ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ-תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם והכית את-ארם באפק עד-כלה : יח ויאמר קח החצים ויקח ויאמר למלך-ישראל הךארצה ויך שלש-פעמים ויעמד : יט ויקצף עליו איש האלהים ויאמר להכות חמש או-שש פעמים אז הכית את-ארם עד-כלה ועתה שלש פעמים תכה את-ארם : כ וימת אלישע ויקברהו וגדודי מואב יבאו בארץ בא שנה : כא ויהי הם קברים איש והנה ראו את-הגדוד וישליכו את-האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על-רגליו : כב וחזאל מלך ארם לחץ את-ישראל כל ימי יהואחז : כג ויחן יהוה אתם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את-אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא-השליכם מעל-פניו עד-עתה : כד וימת חזאל מלך-ארם וימלך בן-הדד בנו תחתיו : כה וישב יהואש בן-יהואחז ויקח את-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר