עמוד:399

פרק יא א ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל-זרע הממלכה : ב ותקח יהושבע בת-המלך-יורם אחות אחזיהו את-יואש בן-אחזיה ותגנב אתו מתוך בני-המלך המומתים אתו ואת-מינקתו בחדר המחות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת : ג ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על-הארץ : ד ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את-שרי המאות לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את-בן-המלך : ה ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך : ו והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את-משמרת הבית ממח : ז ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו אתמשמרת בית-יהוה אל-המלך : ח והקפתם על-המלך סביב איש וכליו בידו והבא אלהשדרות יומת והיו את-המלך בצאתו ובבאו : ט ויעשו שרי המאות ככל אשר-צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את-אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל-יהוידע הכהן : י ויתן הכהן לשרי המאות את-החנית ואת-השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה : יא ויעמדו הרצים איש וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד-כתף הבית השמאלית למזבח ולבית עלהמלך סביב : יב ויוצא את-בן-המלך ויתן עליו את-הנזר ואת-העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו-כף ויאמרו יחי המלך : יג ותשמע עתליה את-קול הרצין העם ותבא אל-העם בית יהוה : יד ותרא והנה המלך עמד על-העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל-המלך וכל-עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את-בגדיה ותקרא קשר קשר : טו ויצו יהוידע הכהן את-שרי המאות פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל-מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל-תומת בית יהוה : טז וישמו לה ידים ותבוא דרך-מבוא המוסים בית המלך ותומת שם : יז ויכרת יהוידע את-הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם : יח ויבאו כל-עם הארץ בית-הבעל ויתצהו אתמזבחתיו ואת-צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדות על-בית יהוה : יט ויקח את-שרי המאות ואת-הכרי ואת-הרצים ואת כל-עם הארץ וירידו את-המלך מבית יהוה ויבואו דרך-שער הרצים בית המלך וישב על-כמא המלכים : כ וישמח כל-עם-הארץ והעיר שקטה ואת-עתליהו המיתו בחרב בית המלך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר