עמוד:398

בור בית-עקד ארבעים ושנים איש ולא-השאיר איש מהם : טו וילך משם וימצא את-יהונדב בן-רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את-לבבך ישר כאשר לבבי עם-לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את-ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל-המרכבה : טז ויאמר לכה אתי וראה בקנאתי ליהוה וירכבו אתו ברכבו : יז ויבא שמרון ויך את-כל-הנשארים לאחאב בשמרון עד-השמידו כדבר יהוה אשר דבר אל-אליהו : יח ויקבץ יהוא את-כל-העם ויאמר אלהם אחאב עבד את-הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה : יט ועתה כל-נביאי הבעל כל-עבדיו וכלכהניו קראו אלי איש אל-יפקד כי זבח גדול לי לבעל כל אשר-יפקד לא יחיה ויהוא עשה בעקבה למען האביד את-עבדי הבעל : כ ויאמר יהוא קדשו עצרה לבעל ויקראו : כא וישלח יהוא בכל-ישראל ויבאו כל-עבדי הבעל ולא-נשאר איש אשר לא-בא ויבאו בית הבעל וימלא בית-הבעל פה לפה : כב ויאמר לאשר על-המלתחה הוצא לבוש לכל עבדי הבעל ויצא להם המלבוש : כג ויבא יהוא ויהונדב בן-רכב בית הבעל ויאמר לעבדי הבעל חפשו וראו פן-יש-פה עמכם מעבדי יהוה כי אם-עבדי הבעל לבדם : כד ויבאו לעשות זבחים ועלות ויהוא שם-לו בחוץ שמנים איש ויאמר האיש אשר-ימלט מן-האנשים אשר אני מביא על-ידיכם נפשו תחת נפשו : כה ויהי ככלתו לעשות העלה ויאמר יהוא לרצים ולשלשים באו הכום איש אל-יצא ויכום לפי-חרב וישלכו הרצים והשלשים וילכו עד-עיר בית-הבעל : כו ויצאו את-מצבות בית-הבעל וישרפוה : כז ויתצו את מצבת הבעל ויתצו את-בית הבעל וישמהו למוצאות עד-היום : כח וישמד יהוא את-הבעל מישראל : כט רק חטאי ירבעם בןנבט אשר החטיא את-ישראל לא-סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשר בית-אל ואשר בדן : ל ויאמר יהוה אל-יהוא יען אשר-הטיבת לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני רבעים ישבו לך על-כמא ישראל : לא ויהוא לא שמר ללכת בתורת-יהוה אלהיישראל בכל-לבבו לא סר מעל חחאות ירבעם אשר החטיא את-ישראל : לב בימים ההם החל יהוה לקצות בישראל ויכם חזאל בכל-גבול ישראל : לג מן-הירדן מזרח השמש את כל-ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשי מערער אשר על-נחל ארנן והגלעד והבשן : לד ויתר דברי יהוא וכל-אשר עשה וכל-גבורתו הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : לה וישכב יהוא עם-אבתיו ויקברו אתו בשמרון וימלך יהואחז בנו תחתיו : לו והימים אשר מלך יהוא על-ישראל עשרים ושמנה-שנה בשמרון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר