עמוד:396

רמת גלעד : ה ויבא והנה שרי החיל ישבים ויאמר דבר לי אליך השר ויאמר יהוא אל-מי מכלנו ויאמר אליך השר : ו ויקם ויבא הביתה ויצק השמן אל-ראשו ויאמר לו כה-אמר יהוה אלהי ישראל משחתיך למלך אל-עם יהוה אל-ישראל : ז והכיתה את-בית אחאב אדניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל-עבדי יהוה מיד איזבל : ח ואבד כל-בית אחאב והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל : ט ונתתי את-בית אחאב כבית ירבעם בן-נבט וכבית בעשא בן-אחיה : י ואת-איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קבר ויפתח הדלת וינס : יא ויהוא יצא אל-עבדי אדניו ויאמר לו השלום מדוע בא-המשגע הזה אליך ויאמר אליהם אתם ידעתם את-האיש ואת-שיחו : יב ויאמרו שקר הגד-נא לנו ויאמר כזאת וכזאת אמר אלי לאמר כה אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל : יג וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל-גרם המעלות ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא : יד ויתקשר יהוא בן-יהושפט בן-נמשי אל-יורם ויורם היה שמר ברמת גלעד הוא וכל-ישראל מפני חזאל מלך-ארם : טו וישב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל מן-המכים אשר יכהו ארמים בהלחמו את-חזאל מלך ארם ויאמר יהוא אם-יש נפשכם אל-יצא פליט מן-העיר ללכת להגיד ביזרעאל : טז וירכב יהוא וילך יזרעאלה כי יורם שכב שמה ואחזיה מלך יהודה ירד לראות את-יורם : יז והצפה עמד על-המגדל ביזרעאל וירא את-שפעת יהוא בבאו ויאמר שפעת אני ראה ויאמר יהורם קח רכב ושלח לקראתם ויאמר השלום : יח וילך רכב המוס לקראתו ויאמר כה-אמר המלך השלום ויאמר יהוא מה-לך ולשלום סב אל-אחרי ויגד הצפה לאמר בא-המלאך עד-הם ולא-שב : יט וישלח רכב סוס שני ויבא אלהם ויאמר כה-אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה-לך ולשלום סב אל-אחרי : כ ויגד הצפה לאמר בא עד-אליהם ולאשב והמנהג כמנהג יהוא בן-נמשי כי בשגעון ינהג : כא ויאמר יהורם אסר ויאסר רכבו ויצא יהורם מלך-ישראל ואחזיהו מלך-יהודה איש ברכבו ויצאו לקראת יהוא וימצאהו בחלקת נבות היזרעאלי : כב ויהי כראות יהורם את-יהוא ויאמר השלום יהוא ויאמר מה השלום עד-זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים : כג ויחפך יהורם ידיו וינס ויאמר אל-אחזיהו מרמה אחזיה : כד ויהוא מלא ידו בקשת ויך את-יהורם בין זרעיו ויצא החצי מלבו ויכרע ברכבו : כה ויאמר אל-בדקר שלשו שא השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי כי-זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו ויהוה נשא עליו את-המשא הזה : כו אם-לא את-דמי נבות ואת-דמי בניו ראיתי אמש נאם-יהוה ושלמתי לך בחלקה הזאת נאם-יהוה ועתה שא השלכהו בחלקה כדבר יהוה : כז ואחזיה מלך-יהודה ראה וינס דרך בית הגן וירדף אחריו יהוא ויאמר גם-אתו הכהו אל-המרכבה במעלה-גור אשר את-יבלעם וינס מגדו וימת שם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר