עמוד:395

פרק ט א ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגר מתניך וקח פך השמן הזה בידך ולך רמת גלעד : ב ובאת שמה וראה-שם יהוא בן-יהושפט בן-נמשי ובאת והקמתו מתוך אחיו והביאת אתו חדר בחדר : ג ולקחת פך-השמן ויצקת על-ראשו ואמרת כה-אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה : ד וילך הנער הנער הנביא בן-הדד מלך-ארם שלחני אליך לאמר האחיה מחלי זה : י ויאמר אליו אלישע לך אמר-לו חיה תחיה והראני יהוה כי-מות ימות : יא ויעמד את-פניו וישם עד-בש ויבך איש האלהים : יב ויאמר חזאל מדוע אדני בכה ויאמר כי-ידעתי את אשר-תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחריהם בחרב תהרג ועלליהם תרחש והרתיהם תבקע : יג ויאמר חזהאל כי מה עבדך הכלב כי יעשה הדבר הגדול הזה ויאמר אלישע הראני יהוה אתך מלך על-ארם : יד וילך מאת אלישע ויבא אל-אדניו ויאמר לו מה-אמר לך אלישע ויאמר אמר לי חיה תחיה : טו ויהי ממחרת ויקח המכבר ויטבל במים ויפרש על-פניו וימת וימלך חזהאל תחתיו : טז ובשנת חמש ליורם בן-אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה מלך יהורם בן-יהושפט מלך יהודה : יז בן-שלשים ושתים שנה היה במלכו ושמנה שנים מלך בירושלם : יח וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב כי בת-אחאב היתה-לו לאשה ויעש הרע בעיני יהוה : יט ולא-אבה יהוה להשחית את-יהודה למען דוד עבדו כאשר אמר-לו לתת לו ניר לבניו כל-הימים : כ בימיו פשע אדום מתחת יד-יהודה וימלכו עליהם מלך : כא ויעבר יורם צעירה וכל-הרכב עמו ויהי-הוא קם לילה ויכה את-אדום המביב אליו ואת שרי הרכב וינס העם לאהליו : כב ויפשע אדום מתחת יד-יהודה עד היום הזה אז תפשע לבנה בעת ההיא : כג ויתר דברי יורם וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : כד וישכב יורם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אחזיהו בנו תחתיו : כה בשנת שתים-עשרה שנה ליורם בן-אחאב מלך ישראל מלך אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה : כו בן-עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת-עמרי מלך ישראל : כז וילך בדרך בית אחאב ויעש הרע בעיני יהוה כבית אחאב כי חתן בית-אחאב הוא : כח וילך את-יורם בן-אחאב למלחמה עם-חזהאל מלך-ארם ברמת גלעד ויכו ארמים את-יורם : כט וישב יורם המלך להתרפא ביזרעאל מןהמכים אשר יכהו ארמים ברמה בהלחמו את-חזהאל מלך ארם ואחזיהו בן-יהורם מלך יהודה ירד לראות את-יורם בן-אחאב ביזרעאל כי-חלה הוא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר