עמוד:388

פרק ג א ויהורם בן-אחאב מלך על-ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים-עשרה שנה : ב ויעשה הרע בעיני יהוה רק לא כאביו וכאמו ויסר את-מצבת הבעל אשר עשה אביו : ג רק בחחאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את-ישראל דבק לא-סר ממנה : ד ומישע מלך-מואב היה נקד והשיב למלך-ישראל מאה-אלף כרים ומאה אלף אילים צמר : ה ויהי כמות אחאב ויפשע מלך-מואב במלך ישראל : ו ויצא המלך יהורם ביום ההוא משמרון ויפקד את-כל-ישראל : ז וילך וישלח אל-יהושפט מלך-יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אתי אל-מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך : ח ויאמר אי-זה הדרך נעלה ויאמר דרך מדבר אדום : ט וילך מלך ישראל ומלך-יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא-היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם : י ויאמר מלך ישראל אהה כי-קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם בידמואב : יא ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה ונדרשה את-יהוה מאותו ויען אחד מעבדי מלך-ישראל ויאמר פה אלישע בן-שפט אשר-יצק מים על-ידי אליהו : יב ויאמר יהושפט יש אותו דבר-יהוה וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום : יג ויאמר אלישע אלמלך ישראל מה-לי ולך לך אל-נביאי אביך ואל-נביאי אמך ויאמר לו מלך ישראל אל כיקרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד-מואב : יד ויאמר אלישע חי-יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך-יהודה אני נשא אם-אביט אליך ואם-אראך : טו ועתה קחו-לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד-יהוה : טז ויאמר כה אמר יהוה עשה הנחל הזה גבים גבים : יז כי-כה אמר יהוה לא-תראו רוח ולא-תראו גשם והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם : יח ונקל זאת בעיני יהוה ונתן את-מואב בידכם : יט והכיתם כל-עיר מבצר וכל-עיר מבחור וכל-עץ טוב תפילו וכל-מעיני-מים תסתמו וכל החלקה החובה תכאבו באבנים : כ ויהי בבקר כעלות המנחה והנה-מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את-המים : כא וכל-מואב שמעו כי-עלו המלכים להלחם בם ויצעקו מכל חגר חגרה ומעלה ויעמדו על-הגבול : כב וישכימו בבקר והשמש זרחה על- משם עוד מות ומשכלת : כב וירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דבר : כג ויעל משם בית-אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן-העיר ויתקלסו-בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח : כד ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם יהוה ותצאנה שתים דבים מן-היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים : כה וילך משם אל-הר הכרמל ומשם שב שמרון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר