עמוד:387

פרק ב א ויהי בהעלות יהוה את-אליהו בסערה השמים וילך אליהו ואלישע מן-הגלגל : ב ויאמר אליהו אל-אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני עד-בית-אל ויאמר אלישע חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וירדו בית-אל : ג ויצאו בני-הנביאים אשר-בית-אל אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו : ד ויאמר לו אליהו אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני יריחו ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך ויבאו יריחו : ה ויגשו בני-הנביאים אשר-ביריחו אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו : ו ויאמר לו אליהו שב-נא פה כי יהוה שלחני הירדנה ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וילכו שניהם : ז וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על-הירדן : ח ויקח אליהו אתאדרתו ויגלם ויכה את-המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה : ט ויהי כעברם ואליהו אמר אל-אלישע שאל מה אעשה-לך בטרם אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי-נא פישנים ברוחך אלי : י ויאמר הקשית לשאול אם-תראה אתי לקח מאתך יהי-לך כן ואם-אין לא יהיה : יא ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב-אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים : יב ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים : יג וירם את-אדרת אליהו אשר נפלה מעליו וישב ויעמד על-שפת הירדן : יד ויקח את-אדרת אליהו אשר-נפלה מעליו ויכה אתהמים ויאמר איה יהוה אלהי אליהו אף-הוא ויכה את-המים ויחצו הנה והנה ויעבר אלישע : טו ויראהו בני-הנביאים אשר-בירחו מנגד ויאמרו נחה רוח אליהו על-אלישע ויבאו לקראתו וישתחוו-לו ארצה : טז ויאמרו אליו הנה-נא יש-את-עבדיך חמשים אנשים בניחיל ילכו נא ויבקשו את-אדניך פן-נשאו רוח יהוה וישלכהו באחד ההרים או באחת הגאיות ויאמר לא תשלחו : יז ויפצרו-בו עד-בש ויאמר שלחו וישלחו חמשים איש ויבקשו שלשהימים ולא מצאהו : יח וישבו אליו והוא ישב ביריחו ויאמר אלהם הלוא-אמרתי אליכם אלתלכו : יט ויאמרו אנשי העיר אל-אלישע הנה-נא מושב העיר טוב כאשר אדני ראה והמים רעים והארץ משכלת : כ ויאמר קחו-לי צלחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו : כא ויצא אל-מוצא המים וישלך-שם מלח ויאמר כה-אמר יהוה רפאתי למים האלה לא-יהיה תחתיו פ בשנת שתים ליהורם בן-יהושפט מלך יהודה כי לא-היה לו בן : יח ויתר דברי אחזיהו אשר עשה הלוא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר