עמוד:384

ויעל ויפל ברמת גלעד ויאמר זה בכה וזה אמר בכה : כא ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני אפתנו ויאמר יהוה אליו במה : כב ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל-נביאיו ויאמר תפתה וגם-תוכל צא ועשה-כן : כג ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי כל-נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה : כד ויגש צדקיהו בן-כנענה ויכה את-מיכיהו על-הלחי ויאמר אי-זה עבר רוח-יהוה מאתי לדבר אותך : כה ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבא חדר בחדר להחבה : כו ויאמר מלך ישראל קח את-מיכיהו והשיבהו אל-אמן שר-העיר ואל-יואש בן-המלך : כז ואמרת כה אמר המלך שימו את-זה בית הכלא והאכילהו לחם לחץ ומים לחץ עד באי בשלום : כח ויאמר מיכיהו אם-שוב תשוב בשלום לא-דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים כלם : כט ויעל מלך-ישראל ויהושפט מלך-יהודה רמת גלעד : ל ויאמר מלך ישראל אל-יהושפט התחפש ובא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה : לא ומלך ארם צוה את-שרי הרכב אשר-לו שלשים ושנים לאמר לא תלחמו את-קטן ואת-גדול כי אם-את-מלך ישראל לבדו : לב ויהי כראות שרי הרכב אתיהושפט והמה אמרו אך מלך-ישראל הוא ויסרו עליו להלחם ויזעק יהושפט : לג ויהי כראות שרי הרכב כי-לא-מלך ישראל הוא וישובו מאחריו : לד ואיש משך בקשת לתמו ויכה את-מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכבו הפך ידך והוציאני מן-המחנה כי החליתי : לה ותעלה המלחמה ביום ההוא והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם וימת בערב ויצק דם-המכה אל-חיק הרכב : לו ויעבר הרנה במחנה כבא השמש לאמר איש אלעירו ואיש אל-ארצו : לז וימת המלך ויבוא שמרון ויקברו את-המלך בשמרון : לח וישטף את-הרכב על ברכת שמרון וילקו הכלבים את-דמו והזנות רחצו כדבר יהוה אשר דבר : לט ויתר דברי אחאב וכל-אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל-הערים אשר בנה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : מ וישכב אחאב עם-אבתיו וימלך אחזיהו בנו תחתיו : מא ויהושפט בן-אסא מלך על-יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל : מב יהושפט בן-שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת-שלחי : מג וילך בכל-דרך אסא אביו לא-סר ממנו לעשות הישר בעיני יהוה : מד אך הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות : מה וישלם יהושפט עם-מלך ישראל : מו ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר-עשה ואשר נלחם הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : מז ויתר הקדש אשר נשאר בימי אסא אביו בער מן-הארץ : מח ומלך אין באדום נצב מלך : מט יהושפט עשה אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך כינשברו אניות בעציון גבר : נ אז אמר אחזיהו בן-אחאב אל-יהושפט ילכו עבדי עם-עבדיך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר