עמוד:380

פרק כ א ובן-הדד מלך-ארם קבץ את-כל-חילו ושלשים ושנים מלך אתו וסוס ורכב ויעל ויצר על-שמרון וילחם בה : ב וישלח מלאכים אל-אחאב מלך-ישראל העירה : ג ויאמר לו כה אמר בן-הדד כספך וזהבך לי-הוא ונשיך ובניך החובים לי-הם : ד ויען מלך-ישראל ויאמר כדברך אדני המלך לך אני וכל-אשר-לי : ה וישבו המלאכים ויאמרו כה-אמר בן-הדד לאמר כי-שלחתי אליך לאמר כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תתן : ו כי אם-כעת מחר אשלח את-עבדי אליך וחפשו את-ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל-מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו : ז ויקרא מלך-ישראל לכל-זקני הארץ ויאמר דעו-נא וראו כי רעה זה מבקש כי-שלח אלי לנשי ולבני ולכספי ולזהבי ולא מנעתי ממנו : ח ויאמרו אליו כל-הזקנים וכל-העם אלתשמע ולוא תאבה : ט ויאמר למלאכי בן-הדד אמרו לאדני המלך כל אשר-שלחת אל-עבדך בראשנה אעשה והדבר הזה לא אוכל לעשות וילכו המלאכים וישבהו דבר : י וישלח אליו בן-הדד ויאמר כה-יעשון לי אלהים וכה יוספו אם-ישפק עפר שמרון לשעלים לכל-העם אשר ברגלי : יא ויען מלך-ישראל ויאמר דברו אל-יתהלל חגר כמפתח : יב ויהי כשמע את-הדבר הזה והוא שתה הוא והמלכים במכות ויאמר אל-עבדיו שימו וישימו על-העיר : יג והנה נביא אחד נגש אל-אחאב מלך-ישראל ויאמר כה אמר יהוה הראית את כל-ההמון הגדול הזה הנני נתנו בידך היום וידעת כי-אני יהוה : יד ויאמר אחאב במי ויאמר כה-אמר יהוה בנערי שרי המדינות ויאמר מי-יאסר המלחמה ויאמר אתה : טו ויפקד את-נערי שרי המדינות ויהיו מאתים שנים ושלשים ואחריהם פקד את-כל-העם כל-בני ישראל שבעת אלפים : טז ויצאו בצהרים ובן-הדד שתה שכור במכות הוא והמלכים שלשים-ושנים מלך עזר אתו : יז ויצאו נערי שרי המדינות בראשנה וישלח בן-הדד ויגידו לו לאמר אנשים יצאו משמרון : יח ויאמר אם-לשלום יצאו תפשום חיים ואם למלחמה יצאו חיים תפשום : יט ואלה יצאו מן-העיר נערי שרי המדינות והחיל אשר אחריהם : כ ויכו איש אישו וינסו ארם וירדפם ישראל וימלט בן-הדד מלך ארם על-סוס ופרשים : כא ויצא מלך ישראל ויך את-המוס ואת-הרכב והכה בארם מכה גדולה : כב ויגש הנביא אל-מלך ישראל ויאמר לו לך התחזק ודע וראה את אשר-תעשה כי לתשובת השנה מלך ארם עלה עליך : כג ועבדי מלך-ארם אמרו אליו אלהי הרים אלהיהם על-כן חזקו ממנו ואולם נלחם אתם במישור אם- לך שוב כי מה-עשיתי לך : כא וישב מאחריו ויקח את-צמד הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר