עמוד:378

יהוה ותלך אחרי הבעלים : יט ועתה שלח קבץ אלי את-כל-ישראל אל-הר הכרמל ואתנביאי הבעל ארבע מאות וחמשים ונביאי האשרה ארבע מאות אכלי שלחן איזבל : כ וישלח אחאב בכל-בני ישראל ויקבץ את-הנביאים אל-הר הכרמל : כא ויגש אליהו אל-כל-העם ויאמר עד-מתי אתם פסחים על-שתי המעפים אם-יהוה האלהים לכו אחריו ואם-הבעל לכו אחריו ולא-ענו העם אתו דבר : כב ויאמר אליהו אל-העם אני נותרתי נביא ליהוה לבדי ונביאי הבעל ארבע-מאות וחמשים איש : כג ויתנו-לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישימו על-העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את-הפר האחד ונתתי על-העצים ואש לא אשים : כד וקראתם בשם אלהיכם ואני אקרא בשם-יהוה והיה האלהים אשר-יענה באש הוא האלהים ויען כל-העם ויאמרו טוב הדבר : כה ויאמר אליהו לנביאי הבעל בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשנה כי אתם הרבים וקראו בשם אלהיכם ואש לא תשימו : כו ויקחו את-הפר אשר-נתן להם ויעשו ויקראו בשם-הבעל מהבקר ועד-הצהרים לאמר הבעל עננו ואין קול ואין ענה ויפמחו על-המזבח אשר עשה : כז ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול-גדול כי-אלהים הוא כי שיח וכי-שיג לו וכי-דרך לו אולי ישן הוא ויקץ : כח ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד-שפך-דם עליהם : כט ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין-קול ואין-ענה ואין קשב : ל ויאמר אליהו לכל-העם גשו אלי ויגשו כל-העם אליו וירפא את-מזבח יהוה ההרוס : לא ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני-יעקב אשר היה דבר-יהוה אליו לאמר ישראל יהיה שמך : לב ויבנה את-האבנים מזבח בשם יהוה ויעש תעלה כבית סאתים זרע סביב למזבח : לג ויערך את-העצים וינתח את-הפר וישם על-העצים : לד ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על-העלה ועל-העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו : לה וילכו המים סביב למזבח וגם את-התעלה מלא-מים : לו ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי-אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל-הדברים האלה : לז ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי-אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את-לבם אחרנית : לח ותפל אש-יהוה ותאכל את-העלה ואת-העצים ואת-האבנים ואת-העפר ואת-המים אשר-בתעלה לחכה : לט וירא כל-העם ויפלו על-פניהם ויאמרו יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים : מ ויאמר אליהו להם תפשו את-נביאי הבעל איש אלימלט מהם ויתפשום ויורדם אליהו אל-נחל קישון וישחטם שם : מא ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושתה כי-קול המון הגשם : מב ויעלה אחאב לאכל ולשתות ואליהו עלה אל-ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו : מג ויאמר אל-נערו עלה-נא הבט דרך-ים ויעל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר