עמוד:377

פרק יח א ויהי ימים רבים ודבר-יהוה היה אל-אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל-אחאב ואתנה מטר על-פני האדמה : ב וילך אליהו להראות אל-אחאב והרעב חזק בשמרון : ג ויקרא אחאב אל-עבדיהו אשר על-הבית ועבדיהו היה ירא את-יהוה מאד : ד ויהי בהכרית איזבל את נביאי יהוה ויקח עבדיהו מאה נבאים ויחביאם חמשים איש במערה וכלכלם לחם ומים : ה ויאמר אחאב אל-עבדיהו לך בארץ אל-כל-מעיני המים ואל כל-הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה : ו ויחלקו להם את-הארץ לעבר-בה אחאב הלך בדרך אחד לבדו ועבדיהו הלך בדרך-אחד לבדו : ז ויהי עבדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו ויכרהו ויפל על-פניו ויאמר האתה זה אדני אליהו : ח ויאמר לו אני לך אמר לאדניך הנה אליהו : ט ויאמר מה חטאתי כי-אתה נתן את-עבדך ביד-אחאב להמיתני : י חי יהוה אלהיך אם-יש-גוי וממלכה אשר לא-שלח אדני שם לבקשך ואמרו אין והשביע אתהממלכה ואת-הגוי כי לא ימצאכה : יא ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו : יב והיה אני אלך מאתך ורוח יהוה ישאך על אשר לא-אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את-יהוה מנערי : יג הלא-הגד לאדני את אשר-עשיתי בהרג איזבל את נביאי יהוה ואחבא מנביאי יהוה מאה איש חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם לחם ומים : יד ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו והרגני : טו ויאמר אליהו חי יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי היום אראה אליו : טז וילך עבדיהו לקראת אחאב ויגד-לו וילך אחאב לקראת אליהו : יז ויהי כראות אחאב את-אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עכר ישראל : יח ויאמר לא עכרתי את-ישראל כי אם-אתה ובית אביך בעזבכם את-מצות לא חסר כדבר יהוה אשר דבר ביד אליהו : יז ויהי אחר הדברים האלה חלה בן-האשה בעלת הבית ויהי חליו חזק מאד עד אשר לא-נותרה-בו נשמה : יח ותאמר אל-אליהו מה-לי ולך איש האלהים באת אלי להזכיר את-עוני ולהמית את-בני : יט ויאמר אליה תני-לי אתבנך ויקחהו מחיקה ויעלהו אל-העליה אשר-הוא ישב שם וישכבהו על-מחתו : כ ויקרא אליהוה ויאמר יהוה אלהי הגם על-האלמנה אשר-אני מתגורר עמה הרעות להמית את-בנה : כא ויתמדד על-הילד שלש פעמים ויקרא אל-יהוה ויאמר יהוה אלהי תשב נא נפש-הילד הזה על-קרבו : כב וישמע יהוה בקול אליהו ותשב נפש-הילד על-קרבו ויחי : כג ויקח אליהו את-הילד וירדהו מן-העליה הביתה ויתנהו לאמו ויאמר אליהו ראי חי בנך : כד ותאמר האשה אל-אליהו עתה זה ידעתי כי איש אלהים אתה ודבר-יהוה בפיך אמת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר