עמוד:376

פרק יז א ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל-אחאב חי-יהוה אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם-יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם-לפי דברי : ב ויהוה אליו למר : ג לך מזה ופנית לנסתרת בנחל כרית אשר על-פן : ד והיה מהנחל תשתה וים צויתי לכלכלך שם : ה וש כדבר יהוה וילך וישב ב שר על-פני הירדן : ו והיאים לו לחם ובשר בבקר ולחערב ומן-הנחל ישתה : ז ויהי מקץ ימים וייבש הנחל כי לא-היה גשם בארץ : ח ויהי דבר-יהוה אליו לאמר : ט קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם הנה צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך : י ויקם וילך צרפתה ויבא אל-פתח העיר והנה-שם אשה אלמנה מקששת עצים ויקרא אליה ויאמר קחי-נא לי מעט-מים בכלי ואשתה : יא ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר לקחי-נא לי פת-לחם בידך : יב ותאמר חי-יהוה אלהיך אם-יש-לי מעוג כי אם-מלא כףקמח בכד ומעט-שמן בצפחת והנני מקששת שנים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנהו ומתנו : יג ויאמר אליה אליהו אל-תיראי באי עשי כדברך אך עשי-לי משם עגה קטנה בראשנה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרנה : יד כי כה אמר יהוה אלהי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת-יהוה גשם על-פני האדמה : טו ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא-והוא וביתה ימים : טז כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן בתרצה מלך שש-שנים : כד ויקן את-ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את-ההר ויקרא את-שם העיר אשר בנה על שם-שמר אדני ההר שמרון : כה ויעשה עמרי הרע בעיני יהוה וירע מכל אשר לפניו : כו וילך בכל-דרך ירבעם בן-נבט ובחחאתו אשר החטיא אתישראל להכעיס את-יהוה אלהי ישראל בהבליהם : כז ויתר דברי עמרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : כח וישכב עמרי עםאבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו : כט ואחאב בן-עמרי מלך על-ישראל בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה וימלך אחאב בן-עמרי על-ישראל בשמרון עשרים ושתים שנה : ל ויעש אחאב בן-עמרי הרע בעיני יהוה מכל אשר לפניו : לא ויהי הנקל לכתו בחחאות ירבעם בן-נבט ויקח אשה את-איזבל בת-אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את-הבעל וישתחו לו : לב ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשמרון : לג ויעש אחאב את-האשרה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את-יהוה אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו : לד בימיו בנה חיאל בית האלי את-יריחה באבירם בכרו ימדה ובשגוב צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן-נון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר