עמוד:375

פרק טז א ויהי דבר-יהוה אל-יהוא בן-חנני על-בעשא לאמר : ב יען אשר הרימתיך מן-העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירבעם ותחטא את-עמי ישראל להכעיסני בחחאתם : ג הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את-ביתך כבית ירבעם בן-נבט : ד המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים : ה ויתר דברי בעשא ואשר עשה וגבורתו הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : ו וישכב בעשא עם-אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו : ז וגם ביד-יהוא בן-חנני הנביא דבר-יהוה היה אל-בעשא ואל-ביתו ועל כל-הרעה אשר-עשה בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר-הכה אתו : ח בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן-בעשא על-ישראל בתרצה שנתים : ט ויקשר עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על-הבית בתרצה : י ויבא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ושבע לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו : יא ויהי במלכו כשבתו על-כסאו הכה אתכל-בית בעשא לא-השאיר לו משתין בקיר וגאליו ורעהו : יב וישמד זמרי את כל-בית בעשא כדבר יהוה אשר דבר אל-בעשא ביד יהוא הנביא : יג אל כל-חחאות בעשא וחחאות אלה בנו אשר חטאו ואשר החטיאו את-ישראל להכעיס את-יהוה אלהי ישראל בהבליהם : יד ויתר דברי אלה וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : טו בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חנים על-גבתון אשר לפלשתים : טז וישמע העם החנים לאמר קשר זמרי וגם הכה את-המלך וימלכו כל-ישראל את-עמרי שר-צבא על-ישראל ביום ההוא במחנה : יז ויעלה עמרי וכלישראל עמו מגבתון ויצרו על-תרצה : יח ויהי כראות זמרי כי-נלכדה העיר ויבא אל-ארמון בית-המלך וישרף עליו את-בית-מלך באש וימת : יט על-חחאתיו אשר חטא לעשות הרע בעיני יהוה ללכת בדרך ירבעם ובחחאתו אשר עשה להחטיא את-ישראל : כ ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : כא אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן-גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי : כב ויחזק העם אשר אחרי עמרי את-העם אשר אחרי תבני בן-גינת וימת תבני וימלך עמרי : כג בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך יהודה מלך עמרי על-ישראל שתים עשרה שנה יהודה מלך בעשא בן-אחיה על-כל-ישראל בתרצה עשרים וארבע שנה : לד ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחחאתו אשר החטיא את-ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר