עמוד:374

רחבעם ובין ירבעם כל-ימי חייו : ז ויתר דברי אבים וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים עלספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם : ח וישכב אבים עםאבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו : ט ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא מלך יהודה : י וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה בתאבישלום : יא ויעש אסא הישר בעיני יהוה כדוד אביו : יב ויעבר הקדשים מן-הארץ ויסר את-כל-הגללים אשר עשו אבתיו : יג וגם את-מעכה אמו ויסרה מגבירה אשר-עשתה מפלצת לאשרה ויכרת אסא את-מפלצתה וישרף בנחל קדרון : יד והבמות לא-סרו רק לבב-אסא היה שלם עם-יהוה כל-ימיו : טו ויבא את-קדשי אביו וקדשי בית יהוה כסף וזהב וכלים : טז ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך-ישראל כל-ימיהם : יז ויעל בעשא מלך-ישראל על-יהודה ויבן את-הרמה לבלתי תת יצא ובא לאסא מלך יהודה : יח ויקח אסא את-כל-הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית-יהוה ואת-אוצרות בית המלך ויתנם בידעבדיו וישלחם המלך אסא אל-בן-הדד בן-טברמן בן-חזיון מלך ארם הישב בדמשק לאמר : יט ברית ביני ובינך בין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך שחד כסף וזהב לך הפרה את-בריתך את-בעשא מלך-ישראל ויעלה מעלי : כ וישמע בן-הדד אל-המלך אסא וישלח את-שרי החילים אשר-לו על-ערי ישראל ויך את-עיון ואת-דן ואת אבל בית-מעכה ואת כל-כנרות על כל-ארץ נפתלי : כא ויהי כשמע בעשא ויחדל מבנות את-הרמה וישב בתרצה : כב והמלך אסא השמיע את-כל-יהודה אין נקי וישאו את-אבני הרמה ואת-עציה אשר בנה בעשא ויבן בם המלך אסא את-גבע בנימן ואת-המצפה : כג ויתר כל-דברי-אסא וכלגבורתו וכל-אשר עשה והערים אשר בנה הלא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה רק לעת זקנתו חלה את-רגליו : כד וישכב אסא עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד אביו וימלך יהושפט בנו תחתיו : כה ונדב בן-ירבעם מלך על-ישראל בשנת שתים לאסא מלך יהודה וימלך על-ישראל שנתים : כו ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך אביו ובחחאתו אשר החטיא את-ישראל : כז ויקשר עליו בעשא בן-אחיה לבית יששכר ויכהו בעשא בגבתון אשר לפלשתים ונדב וכל-ישראל צרים על-גבתון : כח וימתהו בעשא בשנת שלש לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו : כט ויהי כמלכו הכה את-כל-בית ירבעם לא-השאיר כל-נשמה לירבעם עד-השמדו כדבר יהוה אשר דבר ביד-עבדו אחיה השילני : ל על-חחאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את-ישראל בכעסו אשר הכעיס את-יהוה אלהי ישראל : לא ויתר דברי נדב וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : לב ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך-ישראל כל-ימיהם : לג בשנת שלש לאסא מלך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר