עמוד:373

פרק טו א ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן-נבט מלך אבים על-יהודה : ב שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת-אבישלום : ג וילך בכל-חחאות אביו אשר-עשה לפניו ולאהיה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו כלבב דוד אביו : ד כי למען דוד נתן יהוה אלהיו לו ניר בירושלם להקים את-בנו אחריו ולהעמיד את-ירושלם : ה אשר עשה דוד את-הישר בעיני יהוה ולא-סר מכל אשר-צוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החתי : ו ומלחמה היתה בין- בבאה רגליך העירה ומת הילד : יג וספדו-לו כל-ישראל וקברו אתו כי-זה לבדו יבא לירבעם אל-קבר יען נמצא-בו דבר טוב אל-יהוה אלהי ישראל בבית ירבעם : יד והקים יהוה לו מלך על-ישראל אשר יכרית את-בית ירבעם זה היום ומה גם-עתה : טו והכה יהוה את-ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונתש את-ישראל מעל האדמה החובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרם מעבר לנהר יען אשר עשו את-אשריהם מכעיסים את-יהוה : טז ויתן אתישראל בגלל חחאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את-ישראל : יז ותקם אשת ירבעם ותלך ותבא תרצתה היא באה בסף-הבית והנער מת : יח ויקברו אתו ויספדו-לו כל-ישראל כדבר יהוה אשר דבר ביד-עבדו אחיהו הנביא : יט ויתר דברי ירבעם אשר נלחם ואשר מלך הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : כ והימים אשר מלך ירבעם עשרים ושתים שנה וישכב עם-אבתיו וימלך נדב בנו תחתיו : כא ורחבעם בן-שלמה מלך ביהודה בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית : כב ויעש יהודה הרע בעיני יהוה ויקנאו אתו מכל אשר עשו אבתם בחחאתם אשר חטאו : כג ויבנו גם-המה להם במות ומצבות ואשרים על כל-גבעה גבהה ותחת כל-עץ רענן : כד וגם-קדש היה בארץ עשו ככל התועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל : כה ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך-מצרים על-ירושלם : כו ויקח את-אצרות בית-יהוה ואתאוצרות בית המלך ואת-הכל לקח ויקח את-כל-מגני הזהב אשר עשה שלמה : כז ויעש המלך רחבעם תחתם מגני נחשת והפקיד על-יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך : כח ויהי מדי-בא המלך בית יהוה ישאום הרצים והשיבום אל-תא הרצים : כט ויתר דברי רחבעם וכל-אשר עשה הלא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : ל ומלחמה היתה בין-רחבעם ובין ירבעם כל-הימים : לא וישכב רחבעם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד ושם אמו נעמה העמנית וימלך אבים בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר