עמוד:370

השלישי : יג ויען המלך את-העם קשה ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו : יד וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את-עלכם ואני אסיף על-עלכם אבי ימר אתכם בשוטים ואני אימר אתכם בעקרבים : טו ולא-שמע המלך אל-העם כי-היתה סבה מעם יהוה למען הקים את-דברו אשר דבר יהוה ביד אחיה השילני אל-ירבעם בן-נבט : טז וירא כלישראל כי לא-שמע המלך אליהם וישבו העם את-המלך דבר לאמר מה-לנו חלק בדוד ולאנחלה בבן-ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו : יז ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם : יח וישלח המלך רחבעם את-אדרם אשר עלהמס וירגמו כל-ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם : יט ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה : כ ויהי כשמע כל-ישראל כי-שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל-העדה וימליכו אתו על-כל-ישראל לא היה אחרי בית-דוד זולתי שבט-יהודה לבדו : כא ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את-כל-בית יהודה ואת-שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם-בית ישראל להשיב את-המלוכה לרחבעם בן-שלמה : כב ויהי דבר האלהים אל-שמעיה איש-האלהים לאמר : כג אמר אל-רחבעם בןשלמה מלך יהודה ואל-כל-בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר : כד כה אמר יהוה לא-תעלו ולא-תלחמון עם-אחיכם בני-ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו אתדבר יהוה וישבו ללכת כדבר יהוה : כה ויבן ירבעם את-שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את-פנואל : כו ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד : כז אם-יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית-יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל-אדניהם אל-רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל-רחבעם מלך-יהודה : כח ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב-לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים : כט וישם את-האחד בבית-אל ואת-האחד נתן בדן : ל ויהי הדבר הזה לחחאת וילכו העם לפני האחד עד-דן : לא ויעש את-בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא-היו מבני לוי : לב ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה-עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על-המזבח כן עשה בבית-אל לזבח לעגלים אשר-עשה והעמיד בבית אל את-כהני הבמות אשר עשה : לג ויעל על-המזבח אשר-עשה בבית-אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש אשר-בדא מלבו ויעש חג לבני ישראל ויעל על-המזבח להקטיר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר