עמוד:369

פרק יב א וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל-ישראל להמליך אתו : ב ויהי כשמע ירבעם בן-נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים : ג וישלחו ויקראולו ויבא ירבעם וכל-קהל ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר : ד אביך הקשה את-עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך : ה ויאמר אליהם לכו עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם : ו ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים את-פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את-העם-הזה דבר : ז וידברו אליו לאמר אם-היום תהיה-עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים : ח ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את-הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו : ט ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-העם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו : י וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי : יא ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על-עלכם אבי ימר אתכם בשוטים ואני אימר אתכם בעקרבים : יב ויבוא ירבעם וכל-העם אל-רחבעם ביום השלישי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום אלהי צדנין לכמוש אלהי מואב ולמלכם אלהי בני-עמון ולא-הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחקתי ומשפטי כדוד אביו : לד ולא-אקח את-כל-הממלכה מידו כי נשיא אשתנו כל ימי חייו למען דוד עבדי אשר בחרתי אתו אשר שמר מצותי וחקתי : לה ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים : לו ולבנו אתן שבט-אחד למען היות-ניר לדוידעבדי כל-הימים לפני בירושלם העיר אשר בחרתי לי לשום שמי שם : לז ואתך אקח ומלכת בכל אשר-תאוה נפשך והיית מלך על-ישראל : לח והיה אם-תשמע את-כל-אשר אצוך והלכת בדרכי ועשית הישר בעיני לשמור חקותי ומצותי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית-נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את-ישראל : לט ואענה את-זרע דוד למען זאת אך לא כל-הימים : מ ויבקש שלמה להמית את-ירבעם ויקם ירבעם ויברח מצרים אלשישק מלך-מצרים ויהי במצרים עד-מות שלמה : מא ויתר דברי שלמה וכל-אשר עשה וחכמתו הלוא-הם כתבים על-ספר דברי שלמה : מב והימים אשר מלך שלמה בירושלם על-כל-ישראל ארבעים שנה : מג וישכב שלמה עם-אבתיו ויקבר בעיר דוד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר