עמוד:368

אחרי יהוה כדוד אביו : ז אז יבנה שלמה במה לכמוש שקץ מואב בהר אשר על-פני ירושלם ולמלך שקץ בני עמון : ח וכן עשה לכל-נשיו הנכריות מקטירות ומזבחות לאלהיהן : ט ויתאנף יהוה בשלמה כי-נטה לבבו מעם יהוה אלהי ישראל הנראה אליו פעמים : י וצוה אליו על-הדבר הזה לבלתי-לכת אחרי אלהים אחרים ולא שמר את אשרצוה יהוה : יא ויאמר יהוה לשלמה יען אשר היתה-זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר צויתי עליך קרע אקרע את-הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך : יב אך-בימיך לא אעשנה למען דוד אביך מיד בנך אקרענה : יג רק את-כל-הממלכה לא אקרע שבט אחד אתן לבנך למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בחרתי : יד ויקם יהוה שטן לשלמה את הדד האדמי מזרע המלך הוא באדום : טו ויהי בהיות דוד את-אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר אתהחללים ויך כל-זכר באדום : טז כי ששת חדשים ישב-שם יואב וכל-ישראל עד-הכרית כלזכר באדום : יז ויברח אדד הוא ואנשים אדמיים מעבדי אביו אתו לבוא מצרים והדד נער קטן : יח ויקמו ממדין ויבאו פארן ויקחו אנשים עמם מפארן ויבאו מצרים אל-פרעה מלךמצרים ויתן-לו בית ולחם אמר לו וארץ נתן לו : יט וימצא הדד חן בעיני פרעה מאד ויתןלו אשה את-אחות אשתו אחות תחפניס הגבירה : כ ותלד לו אחות תחפניס את גנבת בנו ותגמלהו תחפנס בתוך בית פרעה ויהי גנבת בית פרעה בתוך בני פרעה : כא והדד שמע במצרים כי-שכב דוד עם-אבתיו וכי-מת יואב שר-הצבא ויאמר הדד אל-פרעה שלחני ואלך אל-ארצי : כב ויאמר לו פרעה כי מה-אתה חסר עמי והנך מבקש ללכת אל-ארצך ויאמר לא כי שלח תשלחני : כג ויקם אלהים לו שטן את-רזון בן-אלידע אשר ברח מאת הדדעזר מלך-צובה אדניו : כד ויקבץ עליו אנשים ויהי שר-גדוד בהרג דוד אתם וילכו דמשק וישבו בה וימלכו בדמשק : כה ויהי שטן לישראל כל-ימי שלמה ואת-הרעה אשר הדד ויקץ בישראל וימלך על-ארם : כו וירבעם בן-נבט אפרתי מן-הצרדה ושם אמו צרועה אשה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך : כז וזה הדבר אשר-הרים יד במלך שלמה בנה אתהמלוא סגר את-פרץ עיר דוד אביו : כח והאיש ירבעם גבור חיל וירא שלמה את-הנער כיעשה מלאכה הוא ויפקד אתו לכל-סבל בית יוסף : כט ויהי בעת ההיא וירבעם יצא מירושלם וימצא אתו אחיה השילני הנביא בדרך והוא מתכמה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה : ל ויתפש אחיה בשלמה החדשה אשר עליו ויקרעה שנים עשר קרעים : לא ויאמר לירבעם קח-לך עשרה קרעים כי כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני קרע את-הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים : לב והשבט האחד יהיה-לו למען עבדי דוד ולמען ירושלם העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל : לג יען אשר עזבוני וישתחוו לעשתרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר