עמוד:367

פרק יא א והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת-בת-פרעה מואביות עמניות אדמית צדנית חתית : ב מן-הגוים אשר אמר-יהוה אל-בני ישראל לא-תבאו בהם והם לא-יבאו בכם אכן יחו את-לבבכם אחרי אלהיהם בהם דבק שלמה לאהבה : ג ויהי-לו נשים שרות שבע מאות ופלגשים שלש מאות ויחו נשיו את-לבו : ד ויהי לעת זקנת שלמה נשיו החו את-לבבו אחרי אלהים אחרים ולא-היה לבבו שלם עם-יהוה אלהיו כלבב דויד אביו : ה וילך שלמה אחרי עשתרת אלהי צדנים ואחרי מלכם שקץ עמנים : ו ויעש שלמה הרע בעיני יהוה ולא מלא אלמגים הרבה מאד ואבן יקרה : יב ויעש המלך את-עצי האלמגים מסעד לבית-יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים לא בא-כן עצי אלמגים ולא נראה עד היום הזה : יג והמלך שלמה נתן למלכת-שבא את-כל-חפצה אשר שאלה מלבד אשר נתן-לה כיד המלך שלמה ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה : יד ויהי משקל הזהב אשר-בא לשלמה בשנה אחת שש מאות ששים ושש ככר זהב : טו לבד מאנשי התרים ומסחר הרכלים וכל-מלכי הערב ופחות הארץ : טז ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט שש-מאות זהב יעלה על-הצנה האחת : יז ושלש-מאות מגנים זהב שחוט שלשת מנים זהב יעלה על-המגן האחת ויתנם המלך בית יער הלבנון : יח ויעש המלך כמא-שן גדול ויצפהו זהב מופז : יט שש מעלות לכמה וראש-עגל לכמה מאחריו וידת מזה ומזה אל-מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות : כ ושנים עשר אריים עמדים שם על-שש המעלות מזה ומזה לא-נעשה כן לכלממלכות : כא וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית-יער הלבנון זהב סגור אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה : כב כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש נשאת זהב וכסף שנהבים וקפים ותכיים : כג ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעשר ולחכמה : כד וכל-הארץ מבקשים את-פני שלמה לשמע את-חכמתו אשר-נתן אלהים בלבו : כה והמה מבאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ובשמים סוסים ופרדים דבר-שנה בשנה : כו ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי-לו אלף וארבע-מאות רכב ושנים-עשר אלף פרשים וינחם בערי הרכב ועם-המלך בירושלם : כז ויתן המלך את-הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר-בשפלה לרב : כח ומוצא המוסים אשר לשלמה ממצרים ומקוה סחרי המלך יקחו מקוה במחיר : כט ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה וכן לכל-מלכי החתים ולמלכי ארם בידם יצאו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר